Dr. Irina Kliopova

Docentė

Mokslinių tyrimų kryptys – technologinių procesų optimizavimas, didinant aplinkosaugos veiksmingumą, taršos integruota prevencija ir kontrolė, poveikio aplinkai vertinimas (PAV), biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas, aplinkosaugos projektų finansavimas