MAGISTRANTŪRA

Šiose studijose susilieja net trys skirtingos kryptys: aplinkos inžinerija, gamybos inžinerija ir verslas. Tai tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų junginys, skirtas ateities lyderiams ir inovacijų kūrėjams su inžinerinio mokslo pagrindu. Čia įgysite taikomosios inžinerijos ir sisteminės analizės supratimą, išskirtinį gebėjimą sistemiškai vertinti sprendimų padarinius. Savo žinias panaudosite tarptautinėse arba nacionalinėse įmonėse ar organizacijose, spręsite reikšmingas problemas, valdysite rizikas ir būsite tvaraus vystymo lyderiais.

Plačiau…

DOKTORANTŪRA

Aplinkos inžinerijos krypties programoje rengiami aukščiausio lygio tarpdisciplinines kompetencijas turintys mokslininkai, suteikiamos žinios ir įgūdžiai, užtikrinantys karjerą tiek akademinėje, tiek neakademinėje srityse. Plačiau…

 

Atsiliepimai

Studijuodamas APINI įgijau platų inžinerinį mąstymą, kuris labai naudingas ne tik darbe, bet ir gyvenime. Praktiniais pavyzdžiais paremta teorija, kurią dėsto savo srities profesionalai, smarkiai prisidėję prie Lietuvos teisėkūros, darnumo, tokios šiuolaikinės aplinkosaugos sampratos, kurią turime šiandien ir praktikos, kuria dabar vadovaujamasi tiek versle, gamyboje, tiek valstybės valdyme.

Laurynas Virbickas,
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

Šių laikų aplinkos inžinierių, darnumo specialistų ir kitų aplinkos srityje dirbančių profesionalų žinios ir praktiniai gebėjimai turi adaptuotis prie dinamiškos ir konkurencingos aplinkos greičiau nei bet kada. Kaip buvęs Aplinkos inžinerijos instituto absolventas užtikrintai rekomenduoju magistro studijų programą „Darnus valdymas ir gamyba“. Šių studijų metu įgijau ne vien tik teorines žinias, tačiau ir realiai pritaikomus įgūdžius bei gebėjimus, kurie yra itin svarbūs šiuolaikiniam, į aplinką ir pramonę visapusišką požiūrį turinčiam, specialistui, o kompetencijų visuma leido išbandyti karjeros galimybes tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje.

 

Artūras Torkelis Aplinkos apsaugos agentūros vyriausiasis specialistas ir KTU Aplinkos inžinerijos doktorantas

APINI – tai šiuolaikiškas institutas, kuriame siūlomos šiai dienai aktualios mokslų kryptys, atskleidžiančios pasaulines problematikas, keičiančios gyvenimo požiūrį, būdą, atveriančios naujas galimybes, skatinančios toliau augti, tobulėti. Studijų metu įgijau žinių apie atliekų, pakuotės valdymą, išmokau suprasti ISO standartus bei atlikti aplinkosauginį vidaus auditą gamybos įmonėje. Išanalizuota nemažai mokslo šaltinių, susijusių su klimato kaita, Eco dizainu, modernia architektūra. Šiuo metu dirbu pagal specialybę kokybės ir aplinkosaugos specialiste žuvies ir jūros gėrybių perdirbimo bei platinimo įmonėje, įgytas teorines/praktines žinias naudoju savo kasdieniuose darbuose.

Elina Ščerbakova,
Aplinkosaugos specialistė žuvies ir jūros gėrybių perdirbimo bei platinimo įmonėje

 

Tyrimų kryptys

Aplinkos inžinerijos institutas partnerių ir konkurentų kontekste išsiskiria tarpkryptiniais tyrimais, jungiančiais aplinkos inžineriją, gamybos inžineriją ir verslą, besikoncentruojančiais į prevencinį požiūrį aplinkosauginių problemų sprendime, susijusiame su darniu pramonės vystymusi. Daugiau kaip 25 metų mokslinių tyrimų ir ekspertinės veiklos patirtis darnaus vystymosi srityje yra patikimas pagrindas globaliems iššūkiams spręsti lokaliomis priemonėmis ir inovacijomis.

BCV yra naudojamas įvairių gamybos technologinių procesų, paslaugų ir produktų poveikio aplinkai kokybinių ir kiekybinių rodiklių vertinimui ir optimizavimui. Taikant šį metodą galima nustatyti ne tik esamą neigiamą poveikį (karštuosius taškus), tačiau ir pagrįsti galimą naudą aplinkai, kuriant ar diegiant įvairias ekoinovacijas, įgyvendinant Žiedinės ekonomikos priemones.

Naudojamas ekologiniam ženklinimui – produktų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai visame būvio cikle, sertifikavimui.

Ekologinis gaminių projektavimas, Gaminių aplinkos apsaugos deklaracijos (GAD), Produktų ir organizacijų anglies pėdsako (Šiltnamio efektą sukeliančių dujų) nustatymo metodika, tai aplinkosauginės priemonės, kurios taip pat remiasi BCV.

Ekologinio gaminių projektavimas (EGP) – tai būdas integruoti reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus į esamas gaminių projektavimo ar kūrimo sistemas, darant tai įvertinus ekonominius, socialinius ir techninius veiksnius.

Naudojamas gamybos įmonėse kuriant ir tobulinant gaminius ir siekiant jų maksimalaus aplinkosauginio efektyvumo.
Gaminio savybių pakeitimui, paliekant jo įprastines funkcijas, tačiau tenkinant vieną iš ekologinio projektavimo principų: produktui pagaminti mažėja sunaudojamų žaliavų kiekis; produktas sunaudoja mažiau energijos; produktui pagaminti naudojamas mažesnis kenksmingų medžiagų kiekis arba iš viso nenaudojama jokių kenksmingų medžiagų; produktą galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.
EGP viena svarbiausių priemonių įgyvendinant Žiedinės ekonomikos principus, kadangi leidžia sistemingai integruoti aplinkosauginius aspektus kuo ankstesniame gaminio projektavimo etape, ir taip minimizuoti arba visai panaikinti neigiamus gaminio poveikius aplinkai viso gaminio būvio ciklo metu.

Vienas iš labiausiai ištobulintų metodų, kaip valdyti ar reorganizuoti pramonės sistemą, atsižvelgiant į ilgalaikius poreikius bei remiantis darnaus vystymosi principais, kurie apima ekologinę, socialinę ir ekonominę gerovę.

Neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai mažinančių technologinių ekoinovacijų, t.y švaresnės gamybos inovacijų, diegimui.
Gamybos technologiniams auditams – gamybos procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išėjimo) aprašymas ir įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje ir panašiai.
Technologinių ekoinovacijų diegimui – tai naujų ar reikšmingai patobulintų produktų ar procesų (susijusių su įrenginių, technologijų keitimu), kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, diegimas įmonėje.
Technologinės ekoinovacijos apima racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodus (pvz., proceso modernizavimą (optimizavimą) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinę gamybą, atliekų pakartotinį naudojimą ir (ar) perdirbimą, atliekamos šilumos panaudojimą (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas, kita). Produktų ar technologinių procesų patobulinimas suprantamas kaip toks patobulinimas, kuris leidžia sumažinti arba eliminuoti neigiamą poveikį aplinkai dėl oro taršos, nuotekų taršos ir atliekų susidarymo.
TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) galimybių įvertinimas, įsk. esamų gamybos būdų palyginimą su GPGB, žaliavų taupymo ir atliekų mažinimo planų rengimą; paraiškų rengimas TIPK arba taršos leidimas gauti

Cheminių medžiagų poveikio pramonei, verslui, sveikatai ir aplinkai įvertinimo tyrimai. Cheminių medžiagų vadybos įmonėse tyrimai (rizikos vertinimas ir mažinimas, alternatyvų/ pakeitimų analizė ir kt.).

Šių tyrimų pagrindu gali būti pasiūlyti cheminių medžiagų vadybos elementai; atliekamas cheminių medžiagų vadybos auditas, sukuriama cheminių medžiagų apskaita, atliekamas cheminių medžiagų keliamos rizikos darbo vietose vertinimas. Įvertinama, kurias chemines medžiagas reikia keisti, kokios gali būti alternatyvos, atliekamas alternatyvų vertinimas. Konsultavimas dėl REACH, CLP, RoHS ir kitų su cheminėmis medžiagomis susijusių reikalavimų įgyvendinimo.
Svarbu vengti pavojingų cheminių medžiagų patekimo į gaminius ir procesus: prevenciniai sprendimai, papildantys pavojingų veiksnių kontrolę, leidžia sumažinti riziką darbuotojams, vartotojams ir aplinkai.

Darnaus ir išmanaus miesto kūrimas, kuriam naudojamas tarpsektorinis, tarpdisciplininis ir daugialypis terpės požiūris.

Miesto darnumo vertinimas priimant sisteminius sprendimus realioje nuolat kintančioje aplinkoje apie pagrindinius miesto išteklius ir srautus: energetiką, transportą, statinius, natūraliąsias sistemas ir kitas miestui reikšmingas infrastruktūros dalis.

Ekoinovacijų, pereinant nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių, vertinimas. Energijos efektyvaus naudojimo įmonėse tyrimai.

Integruota atliekų vadyba padeda įvertinti ir panaudoti visas galimas atliekų tvarkymo alternatyvas, mažinančias vadybos kaštus bei poveikį aplinkai. Ši koncepcija apima visą sistemą, įskaitant tinkamą atliekų surinkimą bei jų tvarkymą.

Tyrimai taikomi sprendžiant atskirų atliekų srautų įmonėse ar regionuose valdymo ir tvarkymo problemas.

Biologiškai skaidžių atliekų (BSA) (iš komunalinių atliekų srauto, apdirbamosios pramonės, žemės ūkio, buitinių nuotekų valymo įrenginių dumblas) tvarkymo (naudojimo) tyrimai; galimybių įvertinimas, naudojant tarptautines metodikas.

Poveikio aplinkai, kurį gali sukelti planuojama ūkinė veikla, vertinimas. Tokiais atvejais analizuojamas planuojamos ūkinės veiklos potencialus poveikis, gamtiniams ištekliams, socialinei ir kultūrinei aplinkai, poveikis dėl triukšmo ar taršos.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tyrimai ir procedūros (PVSV) siekiant sumažinti PŪV neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai ar jo išvengti.

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Studijų programa  – Darnus valdymas ir gamyba

Darnus valdymas ir gamyba – tai pirmoji tarptautinė magistrantūros studijų programa Lietuvoje, parengta ir vykdoma bendradarbiaujant su Baltijos jūros regiono konsorciumo „BALTECH“ technikos universitetais.

Studijų programa išsiskiria tuo, kad:

• savo apimtimi, struktūra ir turiniu programa atitinka Vakarų Europos universitetų (Alborgo, Danijos technikos, Lundo, Rygos technikos bei Karališkojo technologijos instituto) studijų programas;
• dėstomų modulių informacija nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) teisės pokyčius bei konsorciumų susitarimus, – tai leidžia paruošti specialistus, galinčius konkuruoti ES darbo rinkoje;
• tarptautinė dėstytojų kompetencija, įgyta dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, seminaruose ir konferencijose, suteikia galimybę studentams išgirsti apie naujausias tendencijas aplinkosaugos srityje.

Vardas / pavardė Disertacijos tema lt. Tema en. Vadovo vardas / pavardė Metai
Edgaras Stunžėnas Pramoninės ekologijos metodų taikymas maisto atliekų valdymui regiono lygmeniu Application of industrial ecology methods for food waste management on a regional level doc. dr. Irina Kliopova 2022
Julius Denafas Fotoelektrinės įrangos gamybos poveikio aplinkai mažinimas taikant silicio perdirbimą ir saulės elementų pramoninės gamybos procesų modifikavimą Photovoltaic device manufacturing environmental impact reduction by silicon recycling and technological process modifications of industrial c-Si solar cells Prof. dr. J. Kruopienė 2021
Donatas Bagočius Povandenino nuolatinio ir poliakalės triukšmo tyrimas Lietuvos jūriniuose vandenyse The investigation of continuous underwater and impulsive impact piling noise in Lithuanian marine waters Prof. dr. J. Kruopienė 2020
Semih Oguzdjan Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo mažiau pavojingomis medžiagomis poveikio aplinkai vertinimo modelis taikant būvio ciklą

Environmental impact assessment model for substitution of hazardous substances by using life cycle approach

 

Prof. dr. J. Dvarionienė 2020
Ali Enes Dingil Socialiniai ir techniniai veiksniai, skatinantys miesto transporto tvarumą: pasaulinė analizė

Socio-technical factors fostering sustainability in urban transportation: a worldwide analysis

 

Prof. dr. Ž. Stasiškienė 2020
Milda Malinauskienė Sprendimų priėmimo paramos sistemos modelis efektyvesniam išteklių naudojimui, integruojantis išteklių kritiškumo vertinimą Decision support system model for resourse efficiency improvement integrating assessment of resource criticality Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2016
Gintė Jonkutė Įmonės tausiojo vartojimo ir darnios plėtros valdymo modelis Model of sustainable consumption and production management of the company Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2016
Sigita Židonienė Planuojamos gamybinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas: integruoto modelio su būvio ciklo įvertinimo sukūrimas ir analizė Environmental impact assessment of planned industrial activity: design and analyzis of integrated model with life cycle assessment Prof. dr. J. Kruopienė 2015
Asta Laurinkevičiūtė Darnios plėtros sprendimų priėmimo modelis mažoms ir vidutinėms įmonėms Sustainable development decision-making model for small and medium enterprises Prof. dr. Ž. Stasiškienė 2015
Edita Milutienė Pastato aplinkosauginio veiksmingumo didinimo galimybės naudojant atsinaujinančias medžiagas ir energiją Environmental Performance Improvement Possibilities of a Building Using Renewable Materials and Energy Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2013
Loreta Kinderytė Įmonės darnios plėtros vertinimo sistemos modelis Model of the System for Enterprise Sustainability Assessment Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2013
Inga Gurauskienė Elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų regioninių srautų valdymo mechanizmas Management of Regional Flows of Electrical Equipment and Their Waste Prof. dr. Ž. Stasiškienė 2011
Jūratė Miliūtė Integruotas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sprendimų priėmimo modelis Integrated Municipal Waste Management System Decision Support Model Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2009
Visvaldas Viržinskas Dinaminis ekologinio gaminių projektavimo valdymo modelis Dynamic model for product eco-design Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2008
Romanas Česnaitis Regioninis patvarių organinių teršalų būvio ciklo valdymo modelis Regional persistent organic pollutants life-cycle management model Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2008
Jurgita Vaitiekūnienė Integruotas Lietuvos upių baseinų nuotėkio ir taršos vertinimas Integrated assessment of the runoff and pollution trends in Lithuanian river basins : technological sciences, environmental engineering and land management Doc. dr. V. Vincevičienė 2006
Tomas Pivoras Įmonės aplinkos apsaugos veiksmingumo vertinimas ir gerinimas Environmental performance evaluation and improvement : technological sciences, environmental engineering and land management Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2005
Emilija Jelisejevienė Upės baseino vandens išteklių valdymo modelis Water resource management model for a river basin Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2005
Jolanta Dvarionienė Pramonės įmonių vandens išteklių integruoto valdymo modelis Integrated water resource management model in industry Prof. dr. Ž. Stasiškienė 2005
Irina Kliopova Procesų valdymas švaresnėje gamyboje: analizė, metodika ir diegimas Cleaner Production through Process Control: analysis, method and implementation Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 2002
Žaneta Stasiškienė Švaresnės gamybos plėtros galimybių įvertinimas Lietuvos pramonėje Evaluation of Cleaner Production development possibilities in Lithuanian industry Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 1999
Jolita Kruipienė Nemuno dugno nuosėdos ir jų įtaka ekosistemos būklei Sediments and their role in the ecosystems of the Nemunas river Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 1999
Audrius Šileika Taršos prevencijos uždavinių sprendimas optimizuojant įmonės gamybinę veiklą Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 1998
Violeta Vincevičienė Nemuno baseino vandens kokybės modelių sistemos kūrimas ir tyrimas Prof. habil. dr. J. K. Staniškis 1996

KTU ATVIROS PRIEIGOS CENTRAS

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Rodyti daugiau

Projektai

Aplinkos inžinerijos institutas

Rodyti daugiau
 

Mokslo publikacijos

Lekavičius, Vidas; Bobinaitė, Viktorija; Balsiūnaitė, Rimantė; Kliaugaitė, Daina; Rimkūnaitė, Kristina; Vasauskaitė, Jovita. Socioeconomic impacts of sustainability practices in the production and use of carrier bags // Sustainability. Basel : MDPI. eISSN 2071-1050. 2023, vol. 15, iss. 15, art. no. 12060, p. 1-22. DOI: 10.3390/su151512060. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,900; AIF: 6,750; IF/AIF: 0,577; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]

Lekavičius, Vidas; Bobinaitė, Viktorija; Kliaugaitė, Daina; Rimkūnaitė, Kristina. Socioeconomic impacts of food waste reduction in the European Union // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2023, vol. 15, iss. 13, art. no. 10151, p. 1-15. DOI: 10.3390/su151310151. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,900; AIF: 6,750; IF/AIF: 0,577; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]

Baranauskaite-Fedorova, Inga; Dvarioniene, Jolanta. Management of macrolide antibiotics (erythromycin, clarithromycin and azithromycin) in the environment: a case study of environmental pollution in Lithuania // Water. Basel : MDPI. ISSN 2073-4441. 2023, vol. 15, iss. 1, art. no. 10, p. 150-158. DOI: 10.3390/w15010010. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,450; IF/AIF: 0,623; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]

Dvarionienė, Jolanta; Dvarionas, Džiugas; Kamičaitytė, Kristina. Transformative capacity building by systematic use of urban living labs: a case study of Alytus, Lithuania // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2023, vol. 79, no. 2, p. 99-110. DOI: 10.5755/j01.erem.79.2.33867. [Scopus; GreenFILE; CAB Abstracts]

Aušiūraitė, Simona; Dvarionienė, Jolanta. Life cycle assessment and comparison of smart and mechanical water meter // Industrial engineering 2023: Circular economy: production and consumption: 10th international young researchers’ conference, Kaunas 2023: proceedings / G. Laureckienė, L. Gegeckienė, I. Venytė (eds.). Kaunas : Kaunas university of technology. ISSN 2783-6363. 2023, p. 14-16.

Kliopova, Irina; Stunžėnas, Edgaras; Kruopienė, Jolita; Budrys, Rimas Pranas. Environmental and economic performance of sludge composting optimization alternatives: a case study for thermally hydrolyzed anaerobically digested sludge // Water. Basel : MDPI. ISSN 2073-4441. 2022, vol. 14, iss. 24, art. no. 4102, p. 1-22. DOI: 10.3390/w14244102. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,530; AIF: 5,381; IF/AIF: 0,656; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Stasiškienė, Žaneta; Barbir, Jelena; Draudvilienė, Lina; Chong, Zhi Kai; Kuchta, Kerstin; Voronova, Viktoria; Leal Filho, Walter. Challenges and strategies for bio-based and biodegradable plastic waste management in Europe // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 24, art. no. 16476, p. 1-17. DOI: 10.3390/su142416476. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Licursi, Domenico; Raspolli Galletti, Anna Maria; Antonetti, Claudia; Martinez, Gonzalo A.; Jones, Emma; Bertin, Lorenzo; Di Fidio, Nicola; Fulignati, Sara; Pasini, Gianluca; Frigo, Stefano. Tunable production of diesel bio-blendstock by rhenium-catalyzed hydrogenation of crude hexanoic acid from grape pomace fermentation // Catalysts. Basel : MDPI. ISSN 2073-4344. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 1550, p. 1-16. DOI: 10.3390/catal12121550. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,501; AIF: 7,973; IF/AIF: 0,564; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Markevičiūtė, Zita; Varžinskas, Visvaldas. Plant-origin feedstock applications in fully green food packaging: the potential for tree-free paper and plant-origin bio-plastics in the Baltic Sea region // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 12, art. no. 7393, p. 1-15. DOI: 10.3390/su14127393. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Markevičiūtė, Zita; Varžinskas, Visvaldas. Smart material choice: the importance of circular design strategy applications for bio-based food packaging preproduction and end-of-life life cycle stages // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 10, art. no. 6366, p. 1-13. DOI: 10.3390/su14106366. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Kruopienė, Jolita; Žiukaitė, Miglė. Situation analysis and the potential for circularity of the wastewater sector in Lithuania // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 9, art. no. 5327, p. 1-17. DOI: 10.3390/su14095327. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Filho, Walter Leal; Barbir, Jelena; Abubakar, Ismaila Rimi; Paço, Arminda; Stasiskiene, Zaneta; Hornbogen, Marie; Christin Fendt, Maren Theresa; Voronova, Viktoria; Klõga, Marija. Consumer attitudes and concerns with bioplastics use: an international study // Plos One. San Francisco, CA : Public library of science. ISSN 1932-6203. 2022, vol. 17, iss. 4, art. no. e0266918, p. 1-16. DOI: 10.1371/journal.pone.0266918. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,752; AIF: 7,694; IF/AIF: 0,487; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Chandrasekaran, Vidhyalakshmi; Dvarionienė, Jolanta. A review of the environmental impact of buildings with an emphasis on performance assessment tools and their incorporation of LCA // Advances in civil engineering. London : Hindawi. ISSN 1687-8086. eISSN 1687-8094. 2022, vol. 2022, art. no. 9947920, p. 1-22. DOI: 10.1155/2022/9947920. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,843; AIF: 5,065; IF/AIF: 0,363; Q3 (2021, InCites JCR SCIE)]

Feiferytė-Skirienė, Akvilė; Draudvilienė, Lina; Stasiškienė, Žaneta; Sosunkevič, Sergej; Pamakštys, Kastytis; Daniusevičiūtė-Brazaitė, Laura; Gurauskienė, Inga. Co-creation hub is the first step for the successful creation of a unified urban ecosystem-Kaunas city example // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2022, vol. 19, iss. 5, art. no. 2609, p. 1-12. DOI: 10.3390/ijerph19052609. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,614; AIF: 5,672; IF/AIF: 0,813; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Griškevičius, Paulius; Stasiškienė, Žaneta; Žukauskas, Egidijus. The usefulness and limitations of ultrasonic Lamb waves in preventing the failure of the wind turbine blades // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 4, art. no. 1773, p. 1-16. DOI: 10.3390/app12041773. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]

Petrauskienė, Kamilė; Tverskytė, Rasa; Dvarionienė, Jolanta. Environmental and economic benefits of electric, hybrid and conventional vehicle treatment: a case study of Lithuania // Waste management. Oxford : Elsevier. ISSN 0956-053X. eISSN 1879-2456. 2022, vol. 140, p. 55-62. DOI: 10.1016/j.wasman.2022.01.009. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,816; AIF: 8,353; IF/AIF: 1,055; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]

Preisner, Michał; Smol, Marzena; Horttanainen, Mika; Deviatkin, Ivan; Havukainen, Jouni; Klavins, Maris; Ozola-Davidane, Ruta; Kruopienė, Jolita; Szatkowska, Beata; Appels, Lise; Houtmeyers, Sofie; Roosalu, Kati. Indicators for resource recovery monitoring within the circular economy model implementation in the wastewater sector // Journal of environmental management. London : Academic press. ISSN 0301-4797. eISSN 1095-8630. 2022, vol. 304, art. no. 114261, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.114261. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,910; AIF: 6,309; IF/AIF: 1,412; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)

Zabelskyte, Gabriele; Kabisch, Nadja; Stasiskiene, Zaneta. Patterns of urban green space use applying social media data: a systematic literature review // Land. Basel : MDPI. ISSN 2073-445X. 2022, vol. 11, iss. 2, art. no. 238, p. 1-21. DOI: 10.3390/land11020238. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ]

Staniškienė, Eglė (sudarytojas); Balžekienė, Aistė; Budrytė, Paulina; Dagilienė, Lina; Gurauskienė, Inga; Gražulevičiūtė-Vileniškė, Indrė; Jurkevičienė, Jurgita; Kliučininkas, Linas; Ramanauskaitė, Joana; Stankevičiūtė, Živilė; Stasiulaitienė, Inga; Šeduikytė, Lina; Telešienė, Audronė; Urniežaitė, Inga; Valušytė, Rūta; Varžinskas, Visvaldas. Darnus vystymasis: vadovėlis / E. Staniškienė (atsakingoji redaktorė), A. Balžekienė, P. Budrytė, L. Dagilienė, I. Gurauskienė, I. Gražulevičiūtė-Vileniškė, J. Jurkevičienė, L. Kliučininkas, J. Ramanauskaitė, Ž. Stankevičiūtė, I. Stasiulaitienė, L. Šeduikytė, A. Telešienė, I. Urniežaitė, R. Valušytė, V. Varžinskas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2022. 184 p. ISBN 9786090707661. eISBN 9786090707678. DOI: 10.5755/e01.9786090707678. [M.kr.: V 003, H 003, T 002, T 004, S 005, S 003] [Indėlis: 0,124] [Indėlis autoriniais lankais: 1,630] [Dokumento autoriniai lankai: 13,143]

Feiferytė-Skirienė, Akvilė; Stasiškienė, Žaneta. COVID-19 and air pollution: measuring pandemic impact to air quality in five European countries // Atmosphere. Basel : MDPI. ISSN 2073-4433. 2021, vol. 12, iss. 3, art. no. 290, p. 1-18. DOI: 10.3390/atmos12030290. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,686; AIF: 4,709; IF/AIF: 0,570; Q3 (2020, InCites JCR SCIE)]

Stunžėnas, Edgaras; Kliopova, Irina; Kliaugaitė, Daina; Budrys, Rimas Pranas. Industrial symbiosis for optimal bio-waste management and production of a higher value-added product // Processes. Basel : MDPI. ISSN 2227-9717. 2021, vol. 9, iss. 12, art. no. 2228, p. 1-15. DOI: 10.3390/pr9122228. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,847; AIF: 5,768; IF/AIF: 0,493; Q3 (2020, InCites JCR SCIE)]

Valdivia, Sonia; Backes, Jana Gerta; Traverso, Marzia; Sonnemann, Guido; Cucurachi, Stefano; Guinee, Jeroen B.; Schaubroeck, Thomas; Finkbeiner, Matthias; Leroy-Parmentier, Noemie; Ugaya, Cassia; Pena, Claudia; Zamagni, Alessandra; Inaba, Atsushi; Amaral, Milena; Berger, Markus; Dvarioniene, Jolanta; Vakhitova, Tatiana; Benoit-Norris, Catherine; Prox, Martina; Foolmaun, Rajendra; Goedkoop, Mark. Principles for the application of life cycle sustainability assessment // International journal of life cycle assessment. Heidelberg : Springer. ISSN 0948-3349. eISSN 1614-7502. 2021, vol. 26, iss. 9, p. 1900-1905. DOI: 10.1007/s11367-021-01958-2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,141; AIF: 6,731; IF/AIF: 0,615; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Feiferytė-Skirienė, Akvilė; Stasiškienė, Žaneta. Seeking circularity: circular urban metabolism in the context of industrial symbiosis // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 16, art. no. 9094, p. 1-33. DOI: 10.3390/su13169094. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Cepeliauskaite, Gabriele; Keppner, Benno; Simkute, Zivile; Stasiskiene, Zaneta; Leuser, Leon; Kalnina, Ieva; Kotovica, Nika; Andinš, Jānis; Muiste, Marek. Smart-mobility services for climate mitigation in urban areas: case studies of Baltic Countries and Germany // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 4127, p. 1-19. DOI: 10.3390/su13084127. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Draudvilienė, Lina; Stasiskiene, Zaneta; Pamakstys, Kastytis; Surgaute, Lina; Maini, Cecilia; Zucchini, Maria Gracia; Mernitz, Gudrum; Sołtys, Sławomir. Innovations strategy for moving from created regional clusters to co-creation in life sciences for health care and well-being ecosystems // Environmental science and pollution research. Heidelberg : Springer. ISSN 0944-1344. eISSN 1614-7499. 2021, vol. 28, iss. 21, p. 26215-26222. DOI: 10.1007/s11356-021-13689-w. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,223; AIF: 5,201; IF/AIF: 0,811; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Chandrasekaran, Vidhyalakshmi; Dvarioniene, Jolanta; Vitkute, Ausrine; Gecevicius, Giedrius. Environmental impact assessment of renovated multi-apartment building using LCA approach: case study from Lithuania // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 3, art. no. 1542, p. 1-18. DOI: 10.3390/su13031542. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Petrauskienė, Kamilė; Galinis, Arvydas; Kliaugaitė, Daina; Dvarionienė, Jolanta. Comparative environmental life cycle and cost assessment of electric, hybrid, and conventional vehicles in Lithuania // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 2, art. no. 957, p. 1-17. DOI: 10.3390/su13020957. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Šuškevičė, Valdonė; Kruopienė, Jolita. Improvement of packaging circularity through the application of reusable beverage cup reuse models at outdoor festivals and events // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 1, art. no. 247, p. 1-18. DOI: 10.3390/su13010247. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Bendikiene, Regita; Baltusnikas, Arunas; Ciuplys, Antanas; Lukošiūtė, Irena; Juzenas, Kazimieras; Kalpokaite-Dickuviene, Regina; Sertvytis, Rolandas; Denafas, Julius. Utilization of industrial solar cells’ scrap as the base material to form coatings // Waste and biomass valorization. Dordrecht : Springer. ISSN 1877-2641. eISSN 1877-265X. 2021, vol. 12, iss. 5, p. 2757-2767. DOI: 10.1007/s12649-020-01153-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,703; AIF: 5,201; IF/AIF: 0,711; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Beigaite, Reda; Baranauskaite-Fedorova, Inga; Dvarioniene, Jolanta. Assessment and management of pharmaceutical substances in the environment // Computational science and its applications – ICCSA 2021: 21st international conference, Cagliari, Italy, September 13–16, 2021: proceedings, Part II / O. Gervasi, B. Murgante, S. Msra, … et al. (eds.). Cham : Springer, 2021. ISBN 9783030869595. eISBN 9783030869601. p. 712-717. (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, eISSN 1611-3349 ; vol. 12950). DOI: 10.1007/978-3-030-86960-1_55. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science)]

Junevicius, Algis; Juneviciene, Ona; Cepeliauskaite, Gabriele; Daugeliene, Rasa. Development and implementation of integrated curriculum in management studies // European journal of contemporary education. Bratislava : Academic publishing house tesearcher s.r.o. ISSN 2304-9650. eISSN 2305-6746. 2021, vol. 10, iss. 2, p. 375-394. DOI: 10.13187/ejced.2021.2.375. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete]

Patel, Anika; Cheung, Lisa; Khatod, Nandini; Matijošaitienė, Irina; Arteaga, Alejandro; Gilkey Jr., Joseph W. Revealing the unknown: real-time recognition of Galápagos snake species using deep learning // Animals. Basel : MDPI. ISSN 2076-2615. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. 806, p. 1-16. DOI: 10.3390/ani10050806. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,752; AIF: 2,231; IF/AIF: 1,233; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]

Petrauskiene, Kamile; Dvarioniene, Jolanta; Kaveckis, Giedrius; Kliaugaite, Daina; Chenadec, Julie; Hehn, Leonie; Pérez, Berta; Bordi, Claudio; Scavino, Giorgio; Vignoli, Andrea; Erman, Michael. Situation analysis of policies for electric mobility development: experience from five European regions // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 2935, p. 1-21. DOI: 10.3390/su12072935. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Smol, Marzena; Preisner, Michał; Bianchini, Augusto; Rossi, Jessica; Hermann, Ludwig; Schaaf, Tanja; Kruopienė, Jolita; Pamakštys, Kastytis; Klavins, Maris; Ozola-Davidane, Ruta; Kalnina, Daina; Strade, Elina; Voronova, Viktoria; Pachel, Karin; Yang, Xiaosheng; Steenari, Britt-Marie; Svanström, Magdalena. Strategies for sustainable and circular management of phosphorus in the Baltic Sea Region: the holistic approach of the InPhos project // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 6, art. no. 2567, p. 1-21. DOI: 10.3390/su12062567. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Savickas, Dainius; Steponavičius, Dainius; Kliopova, Irina; Saldukaitė, Lina. Combine harvester fuel consumption and air pollution reduction // Water, air, and soil pollution. Cham : Springer. ISSN 0049-6979. eISSN 1573-2932. 2020, vol. 231, no. 3, art. no. 95, p. 1-11. DOI: 10.1007/s11270-020-4466-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,520; AIF: 4,381; IF/AIF: 0,575; Q3 (2020, InCites JCR SCIE)]

Cepeliauskaite, Gabriele; Stasiskiene, Zaneta. The framework of the principles of sustainable urban ecosystems development and functioning // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 2, art. no. 720, p. 1-15. DOI: 10.3390/su12020720. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]

Petrauskienė, Kamilė; Skvarnavičiūtė, Monika; Dvarionienė, Jolanta. Comparative environmental life cycle assessment of electric and conventional vehicles in Lithuania // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2020, vol. 246, art. no. 119042, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119042. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 9,297; AIF: 6,661; IF/AIF: 1,395; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]

Tsanakas, John A.; van der Heide, Arvid; Radavičius, Tadas; Denafas, Julius; Lemaire, Elisabeth; Wang, Ke; Poortmans, Jef; Voroshazi, Eszter. Towards a circular supply chain for PV modules: review of today’s challenges in PV recycling, refurbishment and re-certification // Progress in photovoltaics: research and applications. Hoboken, NJ : Wiley. ISSN 1062-7995. eISSN 1099-159X. 2020, vol. 28, iss. 6, p. 454-464. DOI: 10.1002/pip.3193. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,953; AIF: 6,135; IF/AIF: 1,296; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]

Šleiniūtė, Agnė; Urbelytė, Liucija; Denafas, Julius; Kosheleva, Arina; Denafas, Gintaras. Feasibilities for silicon recovery from solar cells waste by treatment with nitric acid // Chemija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2020, vol. 31, iss. 3, p. 137-145. DOI: 10.6001/CHEMIJA.V31I3.4287. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 0,636; AIF: 6,970; IF/AIF: 0,091; Q4 (2020, InCites JCR SCIE)]

Ciutiene, Ruta; Stasiskiene, Zaneta; Meiliene, Evelina; Jurksienė, Lolita. Sustainable city based on stakeholders co-creation: the ELISE case study // 2020 IEEE European technology and engineering management summit (E-TEMS), 5-7 March 2020, Dortmund, Germany. Piscataway, NJ : IEEE, 2020, art. no. 9111820. ISBN 9781728109046. eISBN 9781728109039. p. 1-5. DOI: 10.1109/E-TEMS46250.2020.9111820. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); Scopus; INSPEC]

Oguzcan, Semih; Tugnoli, Alessandro; Dvarionienė, Jolanta. Wisdom-of-the-crowd effect’s application in environmental impact assessment // Journal of environmental engineering and science. London : ICE publishing. ISSN 1496-2551. eISSN 1496-256X. 2020, vol. 15, iss. 1, p. 23-31. DOI: 10.1680/jenes.19.00007. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus]

Varžinskas, Visvaldas; Markevičiūtė, Zita; Kazulytė, Ieva; Grigolaitė, Valda; Daugėlaitė, Valdonė. Eco-design methods and tools: an overview and applicability to packaging // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2020, vol. 76, no. 4, p. 32-45. DOI: 10.5755/j01.erem.76.4.27448. [Scopus; GreenFILE]

Draudvilienė, Lina; Sosunkevič, Sergej; Daniusevičiūtė-Brazaitė, Laura; Burkauskienė, Aušra; Draudvila, Justas. The benefit assessment of the physiotherapy sessions for children with autism spectrum disorder // Baltic journal of sport & health sciences. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. eISSN 2538-8347. 2020, vol. 3, no. 118, p. 25-32. DOI: 10.33607/bjshs.v3i118.971. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; Index Copernicus]

Anne, Olga; Aleknavičiūtė, Dovilė; Paulauskienė, Tatjana; Viederytė, Rasa; Stasiškienė, Žaneta; Abele, Lilita. The analysis of EMAS efficiency in industrial companies: a case of Lithuania // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2020, vol. 76, no. 2, p. 111-117. DOI: 10.5755/j01.erem.76.2.25411. [Scopus; GreenFILE; CAB Abstracts]

Oguzcan, Semih; Tugnoli, Alessandro; Dvarioniene, Jolanta. Application of selected life cycle occupational safety methods to the case of electricity production from pyro-oil // Environmental science and pollution research. Berlin : Springer-Verlag. ISSN 0944-1344. eISSN 1614-7499. 2019, vol. 26, p. 34873-34883. DOI: 10.1007/s11356-019-06307-3. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,056; AIF: 4,313; IF/AIF: 0,708; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]

Dingil, Ali Enes; Schweizer, Joerg; Rupi, Federico; Stasiskiene, Zaneta. Updated models of passenger transport related energy consumption of urban areas : article // Sustainability. Basel : MDPI AG. eISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 15, art. no. 4060, p. 1-16. DOI: 10.3390/su11154060. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 4,799; IF/AIF: 0,540; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]

Oguzcan, Semih; Dvarioniene, Jolanta; Tugnoli, Alessandro; Kruopiene, Jolita. Environmental impact assessment model for substitution of hazardous substances by using life cycle approach // Environmental Pollution. Barking, Essex : Elsevier. ISSN 0269-7491. eISSN 1873-6424. 2019, Vol. 254, pt. A, art. no. 112945, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.07.113. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,793; AIF: 4,313; IF/AIF: 1,575; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Katiliūtė, Eglė. Unsustainability reduction in enterprises by incremental innovations implementation and management // Journal of Cleaner Production. Kidlington : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2019, Vol. 236, art. no. 117542, p. 975-988. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.07.017. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,246; AIF: 5,584; IF/AIF: 1,297; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: S 003, T 004]

Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stunžėnas, Edgaras; Jurovickaja, Elina. Bio-nutrient recycling with a novel integrated biodegradable waste management system for catering companies // Journal of Cleaner Production. London : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2019, Vol. 209, p. 116-125. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.185. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,246; AIF: 5,584; IF/AIF: 1,297; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]

Pedrazzani, Roberta; Bertanza, Giorgio; Brnardić, Ivan; Cetecioglu, Zeynep; Dries, Jan; Dvarionienė, Jolanta; García-Fernández, Antonio J.; Langenhoff, Alette; Libralato, Giovanni; Lofrano, Giusy; Škrbić, Biljana; Martínez-López, Emma; Meriç, Süreyya; Pavlović, Dragana Mutavdžić; Papa, Matteo; Schröder, Peter; Tsagarakis, Konstantinos P.; Vogelsang, Christian. Opinion paper about organic trace pollutants in wastewater: toxicity assessment in a European perspective // Science of the Total Environment. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0048-9697. eISSN 1879-1026. 2019, Vol. 651, pt. 2, p. 3202-3221. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.10.027. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,551; AIF: 4,313; IF/AIF: 1,518; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]

Yousef, Samy; Tatariants, Maksym; Denafas, Julius; Makarevicius, Vidas; Lukošiūtė, Stasė-Irena; Kruopienė, Jolita. Sustainable industrial technology for recovery of Al nanocrystals, Si micro-particles and Ag from solar cell wafer production waste // Solar energy materials and solar cells. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0927-0248. eISSN 1879-3398. 2019, vol. 191, p. 493-501. DOI: 10.1016/j.solmat.2018.12.008. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,984; AIF: 5,416; IF/AIF: 1,289; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]

Oguzcan, Semih; Tugnoli, Alessandro; Kliaugaite, Daina; Dvarioniene, Jolanta. Harmonized internet system for life cycle assessment: expert systems approach // Environmental engineering and management journal: 10th international conference on environmental engineering and management (ICEEM), 18-21 September 2019, Iasi, Romania. Iasi : Gh. Asachi Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. eISSN 1843-3707. 2019, vol. 18, iss. 6, p. 1279-1288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); GreenFILE]

Jonkutė, Gintė; Staniškis, Jurgis K. The role of different stakeholders in implementing sustainable consumption and production in Lithuania // Environmental engineering and management journal. Iasi : Gh. Asachi Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. eISSN 1843-3707. 2019, vol. 18, iss. 3, p. 617-632. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; GreenFILE]

Dingil, Ali Enes; Rupi, Federico; Schweizer, Joerg; Stasiskiene, Zaneta; Aalipour, Kasra. The role of culture in urban travel patterns: quantitative analyses of urban areas based on hofstede’s culture dimensions // Social sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-0760. 2019, vol. 8, iss. 8, art. no. 227, p. 1-12. DOI: 10.3390/socsci8080227. [Scopus; DOAJ]

Rapsikevičienė, Jovita; Gurauskienė, Inga; Jučienė, Agnė. Model of industrial textile waste management // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2019, vol. 75, iss. 1, p. 43-55. DOI: 10.5755/j01.erem.75.1.21703. [Scopus; GreenFILE; CAB Abstracts]

Drescher-Hartung, Silvia; Stasiškienė, Žaneta; Ahrens, Thorsten. Energy production from residues: economic assessment of biogas installations – development of a calculation tool // Detritus. Padova : Cisa publisher. ISSN 2611-4135. eISSN 2611-4135. 2018, vol. 1, p. 64-68. DOI: 10.26403/detritus/2018.7.

Dingil, Ali Enes; Schweizer, Joerg; Rupi, Federico; Stasiskiene, Zaneta. Transport indicator analysis and comparison of 151 urban areas, based on open source data : original paper // European transport research review. Berlin : Springer Nature. ISSN 1867-0717. eISSN 1866-8887. 2018, vol. 10, iss. 2, art. no. 58, p. 315-328. DOI: 10.1186/s12544-018-0334-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,727; AIF: 3,265; IF/AIF: 0,528; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)]

Kliaugaite, Daina; Varžinskas, Visvaldas; Baikauskienė, Agnė; Miliūnas, Valdas; Stasiškienė, Žaneta. Greenhouse gas emission reduction in frozen food packaging // Environmental engineering and management journal. Iasi : Gh. Asachi Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. 2018, vol. 17, iss. 12, p. 2977-2990. DOI: 10.30638/eemj.2018.298. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Environment Complete; GreenFILE] [IF: 1,186; AIF: 3,987; IF/AIF: 0,297; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)]

Kliopova‑Galickaja, Irina; Kliaugaite, Daina. VOC emission reduction and energy efficiency in the flexible packaging printing processes: analysis and implementation // Clean technologies and environmental policy. Berlin : Springer. ISSN 1618-954X. eISSN 1618-9558. 2018, vol. 20, iss. 8, p. 1805-1818. DOI: 10.1007/s10098-018-1571-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,277; AIF: 5,134; IF/AIF: 0,443; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]

Gurauskienė, Inga; Stasiškienė, Žaneta. Model for regional management of electrical and electronic waste (WEEE) flows // Environmental engineering and management journal. Iasi : Gh. Asachi Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. eISSN 1843-3707. 2018, vol. 17, iss. 1, p. 135-145. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; GreenFILE] [IF: 1,186; AIF: 3,987; IF/AIF: 0,297; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)]

Dvarionienė, Jolanta; Baranauskaitė, Inga; Kruopienė, Jolita; Lenktaitytė, Aistė. Sustainability assessment of the wastewater treatment plant in the Baltic Sea region: a case study in Lithuania // Environmental engineering and management journal. Iasi : Gh. Asachi Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. eISSN 1843-3707. 2018, vol. 17, iss. 5, p. 1069-1078. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Environment Complete] [IF: 1,186; AIF: 3,987; IF/AIF: 0,297; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)]

Petrauskienė, Kamilė; Dvarionienė, Jolanta; Kliaugaitė, Daina; Kaveckis, Giedrius; Chenadec, Julie; Hehn, Leonie. Situation analysis of electric vehicles, renewable energy and smart grids for sustainable urban mobility in five European regions // Energy 2018: Eighth international conference on smart grids, green communications and IT energy-aware technologies, May 20 – 24, 2018, Nice, France. [S.l.] : IARIA, 2018. ISBN 9781612086354. p. 23-25.

Vitkutė, Aušrinė; Dvarionienė, Jolanta. Enhancing energy efficiency through low-carbon technologies in buildings // CYSENI 2018 [elektroninis išteklius] : 15th international conference of young scientists on energy issues, 23-25 May 2018, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Lithuanian Energy Institute. eISSN 1822-7554. 2018, p. 167.

Kazulytė, Ieva; Kruopienė, Jolita. Production of packaging from recycled materials: challenges related to hazardous substances // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2018, vol. 74, iss. 4, p. 19-30. DOI: 10.5755/j01.erem.74.4.22148. [Scopus; GreenFILE; CAB Abstracts]

Malinauskienė, Milda; Kliopova, Irina; Hugi, Christoph; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Geostrategic supply risk and economic importance as drivers for implementation of industrial ecology measures in a nitrogen fertilizer production company // Journal of Industrial Ecology. Hoboken : Wiley. ISSN 1088-1980. eISSN 1530-9290. 2018, Vol. 22, iss. 2, p. 422-433. DOI: 10.1111/jiec.12561. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,826; AIF: 5,134; IF/AIF: 0,940; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]

Dingil, A.E.; Schweizer, J.; Rupi, F.; Stasiskiene, Z. Road network extraction with OSMNx and SUMOPy // SUMO 2018 – Simulating autonomous and intermodal transport systems / Evamarie Wießner, Leonhard Lücken, Robert Hilbrich, Yun-Pang Flötteröd, Jakob Erdmann, Laura Bieker-Walz and Michael Behrisch (editors). Manchester : EasyChair. 2018, p. 111-117. (EPiC series in engineering ; vol. 2). DOI: 10.29007/t7pk.

Stunzenas, Edgaras; Kliopova, Irina. Optimizing municipal biodegradable waste management system to increase biogas output and nutrient recovery: A case study in Lithuania // Energy procedia: International scientific conference “Environmental and climate technologies”, CONECT 2018, 16-18 May 2018, Riga, Latvia / edited by Sarma Valtere. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1876-6102. 2018, vol. 147, p. 641-648. DOI: 10.1016/j.egypro.2018.07.083. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); Scopus]

Kliopova, Irina; Stunžėnas, Edgaras. Application of industrial ecology methods for sustainable agriculture development // Цифровизация агропромышленного комплекса: I международная научно-практическая конференция, Тамбов, 10 – 12 октября 2018 г.: сборник научных статей = Digitalization of agroindustrial complex: I international scientific and practical conference, Tambov, October 10 – 12, 2018 : proceedings. Тамбов : Изд. центр ФГБОУ ВО «ТГТУ, 2018. ISBN 9785826519455. eISBN 9785826519448. p. 67-69.

Kliopova, Irina. Environmental impact assessment procedures for sustainable urban planning: major requirements in EU countries and implementation by example of urban object construction = Процедура оценки воздействия на окружающую среду для устойчивого городского планирования: основные требования в странах ЕС и реализация на примере строительства городского объекта // Устойчивое развитие региона: архитектура, строительство, транспорт: материалы 5-й международной научно-практической конференции Института архитектуры, строительства и транспорта Тамбовского государственного технического университета, Tамбов, 24-25 мая 2018 г. Тамбов : Изд- во Першина Р.В. 2018, p. 51-59.

Attolico, Alessandro; Bloomfield, Ian; Dvarioniene, Jolanta; Gurauskiene, Inga; Kliaugaite, Daina; Mezosi, Balazs; Scorza, Francesco. Engaged communities for low carbon development process // Computational science and its applications – ICCSA 2017: 17th international conference, Trieste, Italy, July 3-6, 2017: proceedings. Cham : Springer, 2017. ISBN 9783319624068. eISBN 9783319624075. p. 573-584. (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; vol. 10409). DOI: 10.1007/978-3-319-62407-5_41. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); Scopus]

Kliaugaitė, Daina; Kruopienė, Jolita. Food waste generation and prevention measures in the retail sector: a comparative study = Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriuje susidarančių maisto atliekų įvertinimas ir prevencijos priemonės: lyginamasis tyrimas // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Kaunas University of Technology. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2017, vol. 73, iss. 4, p. 7-20. DOI: 10.5755/j01.erem.73.4.19941. [Scopus; CAB Abstracts]

Oguzdjan, Semih; Kruopienė, Jolita; Dvarionienė, Jolanta. Approaches to chemical alternatives assessment (CAA) for the substitution of hazardous substances in small- and medium-sized enterprises (SMEs) // Clean technologies and environmental policy. Berlin : Springer. ISSN 1618-954X. eISSN 1618-9558. 2017, vol. 19, iss. 2, p. 361-378. DOI: 10.1007/s10098-016-1291-z. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SpringerLink] [IF: 2,343; AIF: 4,489; IF/AIF: 0,521; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]

Dvarioniene, Jolanta; Grecu, Valentin; Lai, Sabrina; Scorza, Francesco. Four perspectives of applied sustainability: research implications and possible integrations // Computational science and its applications – ICCSA 2017: 17th international conference, Trieste, Italy, July 3-6, 2017 : proceedings. Cham : Springer, 2017. ISBN 9783319624068. eISBN 9783319624075. p. 554-563. (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743 ; vol. 10409). DOI: 10.1007/978-3-319-62407-5_39. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); Scopus]

Bendoraitis, Kostas; Lebedys, Alis; Varžinskas, Visvaldas; Milčius, Eugenijus; Kazulytė, Ieva. Decision-making model for eco-design of weigh batchers used in packaging // 4D Designing development developing design : international conference “Interdisciplinary research perspectives on the role of design in combining social, technological and business development”, Kaunas University of Technology, 28-30 September, 2017, Kaunas, Lithuania / Editors: Valušytė R., Biamonti A., Cautela C. Kaunas : Technologija, 2017. ISBN 9786090213766. eISBN 9786090213643. p. 218-226. DOI: 10.5755/e01.9786090213766.

Virbickas, Laurynas; Kliopova-Galickaja, Irina. Analysis of air emissions and greenhouse gases in woody biomass production chain = Išmetamų oro teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų analizė medienos biomasės gamybos grandinėje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2017, vol. 73, iss. 2, p. 41-51. DOI: 10.5755/j01.erem.73.2.18806. [Scopus; GreenFILE; CAB Abstracts]

Gurauskienė, Inga; Staškevičius, Antanas; Ambrazaitienė, Karolina. Estimation of the potential recoverable amount of critical metals from waste electric and electronic equipment in Lithuania = Iš elektros ir elektroninės įrangos atliekų atgautų kritinių metalų potencialaus kiekio įvertinimas Lietuvoje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2016, vol. 72, iss. 2, p. 56-70. DOI: 10.5755/j01.erem.72.2.16112. [Scopus; TOC Premier; GreenFILE]

Baranauskaitė-Fedorova, Inga; Dvarionienė, Jolanta; Nikiforov, Vladimir A. Management of pharmaceutical substances in the environment: Lithuanian case study // Water science and technology. London : IWA Publishing. ISSN 0273-1223. eISSN 1996-9732. 2016, vol. 74, iss. 6, p. 1255-1265. DOI: 10.2166/wst.2016.289. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Environment Complete] [IF: 1,197; AIF: 3,449; IF/AIF: 0,347; Q3 (2016, InCites JCR SCIE)]

Schröder, P.; Helmreich, B.; Škrbić, B.; Carballa, M.; Papa, M.; Pastore, C.; Emre, Z.; Oehmen, A.; Langenhoff, A.; Molinos, M.; Dvarionienė, Jolanta; Huber, C.; Tsagarakis, K.P.; Martinez-Lopez, E.; Meric Pagano, S.; Vogelsang, C.; Mascolo, G. Status of hormones and painkillers in wastewater effluents across several European states-considerations for the EU watch list concerning estradiols and diclofenac // Environmental science and pollution research. Heidelberg : Springer. ISSN 0944-1344. eISSN 1614-7499. 2016, vol. 23, iss. 13, p. 12835-12866. DOI: 10.1007/s11356-016-6503-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; PubMed] [IF: 2,741; AIF: 3,392; IF/AIF: 0,808; Q2 (2016, InCites JCR SCIE)]

Samuchovienė, Ona; Stasiškienė, Žaneta; Dvarionienė, Jolanta. Air pollutant emission modelling and comparative analysis of city bypasses following the Lithuanian example // Journal of chemical, biological and physical sciences. Section D: Environmental sciences [elektroninis išteklius]. New Delhi : JCBPSC. eISSN 2249-1929. 2016, vol. 6, iss. 3, p. 1060-1071.

Oguzdjan, Semih; Randė, Aušra; Dvarionienė, Jolanta; Kruopienė, Jolita. Comparative life cycle assessment of water-based and solvent-based primer paints for steel plate priming = Vandens ir tirpiklio pagrindu pagamintų tarpinių gruntų, naudojamų plieno padengimui, palyginimas taikant būvio ciklo vertinimą // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2016, vol. 72, iss. 2, p. 83-96. DOI: 10.5755/j01.erem.72.2.16236. [Scopus; TOC Premier; GreenFILE]

Kruopienė, Jolita; Jurkėnė, Eglė; Dvarionienė, Jolanta; Buika, Gintaras; Židonienė, Sigita. Polychlorinated biphenyls (PCBs) in open systems in Lithuania = Polichlorinti bifenilai atvirose sistemose Lietuvoje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2016, vol. 72, iss. 2, p. 21-30. DOI: 10.5755/j01.erem.72.2.16213. [Scopus; TOC Premier; GreenFILE]

Filho, Walter Leal; Brandli, Luciana; Moora, Harri; Kruopienė, Jolita; Stenmarck, Åsa. Benchmarking approaches and methods in the field of urban waste management // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2016, vol. 112, pt. 5, p. 4377-4386. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.065. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 5,715; AIF: 4,248; IF/AIF: 1,345; Q1 (2016, InCites JCR SCIE)]

Jonkutė, Gintė; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Realising sustainable consumption and production in companies: the sustainable and responsible company (SURESCOM) model // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2016, vol. 138, p. 170-180. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.03.176. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex] [IF: 5,715; AIF: 4,248; IF/AIF: 1,345; Q1 (2016, InCites JCR SCIE)]

Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable university: beyond the third mission = Darnus universitetas: anapus trečiosios misijos // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2016, vol. 72, iss. 2, p. 8-20. DOI: 10.5755/j01.erem.72.2.16203. [Scopus; TOC Premier; GreenFILE]

Malinauskienė, Milda; Kliopova, Irina; Slavickaitė, Milda; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Integrating resource criticality assessment into evaluation of cleaner production possibilities for increasing resource efficiency // Clean technologies and environmental policy. Berlin : Springer. ISSN 1618-954X. eISSN 1618-9558. 2016, vol. 18, iss. 5, p. 1333-1344. DOI: 10.1007/s10098-016-1091-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; Current Contents / Engineering, Computing & Technology] [IF: 3,331; AIF: 4,248; IF/AIF: 0,784; Q2 (2016, InCites JCR SCIE)]

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Katiliūtė, Eglė. Complex evaluation of sustainability in engineering education: case and analysis // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2016, vol. 120, p. 13-20. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.09.086. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 5,715; AIF: 4,248; IF/AIF: 1,345; Q1 (2016, InCites JCR SCIE)]

Kliopova, Irina; Baranauskaitė-Fedorova, Inga; Malinauskienė, Milda; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Possibilities of increasing resource efficiency in nitrogen fertilizer production // Clean technologies and environmental policy. Berlin : Springer. ISSN 1618-954X. eISSN 1618-9558. 2016, vol. 18, iss. 3, p. 901-914. DOI: 10.1007/s10098-015-1068-9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink; INSPEC] [IF: 3,331; AIF: 4,248; IF/AIF: 0,784; Q2 (2016, InCites JCR SCIE)]

Varžinskas, Visvaldas; Milčius, Eugenijus; Kazulytė, Ieva; Lebedys, Alis. The setup of packaging development targeted at source reduction and environmental regulatory compliance = Į išteklių mažinimą ir atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams orientuota pakuočių projektavimo sistema // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2016, vol. 72, iss. 2, p. 71-82. DOI: 10.5755/j01.erem.72.2.16101. [Scopus; TOC Premier; CAB Abstracts]

Burškytė, Vilma; Stasiškienė, Žaneta; Anne, Olga. Prevention of conflicts between Klaipėda seaport and local communities based on eco-innovations = Ekoinovacijos kaip visuomenės – Klaipėdos jūrų uosto konfliktų prevencijos priemonė // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2016, vol. 72, iss. 2, p. 97-110. DOI: 10.5755/j01.erem.72.2.16082. [Scopus; TOC Premier; GreenFILE]

Malijonytė, Vaida; Dace, Elina; Romagnoli, Francesco; Kliopova, Irina; Gedrovics, Martins. A comparative life cycle assessment of energy recovery from end-of-life tires and selected solid waste // Energy procedia : international scientific conference “Environmental and climate technologies”, CONECT 2015, 14-16 October 2015, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1876-6102. 2016, vol. 95, p. 257-264. DOI: 10.1016/j.egypro.2016.09.064. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); Scopus]

Kliopova, Irina. Integrated waste management system for resort town = Integruoto atliekų valdymo sistema kurorto miestui // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2016, vol. 72, iss. 2, p. 31-55. DOI: 10.5755/j01.erem.72.2.16183. [Scopus; GreenFILE; CAB Abstracts]

Cosmi, Carmelina; Dvarionienė, Jolanta; Marques, Isabel; Di Leo, Senatro; Gecevičius, Giedrius; Gurauskienė, Inga; Mendes, Gisela; Selada, Catarina. A holistic approach to sustainable energy development at regional level: the RENERGY self-assessment methodology // Renewable and sustainable energy reviews. Oxford : Elsevier. ISSN 1364-0321. 2015, vol. 49, p. 693-707. DOI: 10.1016/j.rser.2015.04.094. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 6,798; AIF: 4,328; IF/AIF: 1,570; Q1 (2015, InCites JCR SCIE)]

Dvarionienė, Jolanta; Gurauskienė, Inga; Gecevičius, Giedrius; Trummer, Dora Ruth; Selada, Catarina; Marques, Isabel; Cosmi, Carmelina. Stakeholders involvement for energy conscious communities: the energy labs experience in 10 European communities // Renewable energy. Kidlington : Pergamon-Elsevier Science. ISSN 0960-1481. 2015, Vol. 75, p. 512-518. DOI: 10.1016/j.renene.2014.10.017. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); ScienceDirect] [IF: 3,404; AIF: 4,328; IF/AIF: 0,786; Q2 (2015, InCites JCR SCIE)]

Baranauskaitė-Fedorova, Inga; Dvarionienė, Jolanta; Nikiforov, Vladimir A. Management of pharmaceutical substances in the environment: Lithuanian case study // Water science and technology. London : IWA Publishing. ISSN 0273-1223. eISSN 1996-9732. 2016, vol. 74, iss. 6, p. 1255-1265. DOI: 10.2166/wst.2016.289. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Environment Complete] [IF: 1,197; AIF: 3,449; IF/AIF: 0,347; Q3 (2016, InCites JCR SCIE)]

Feiferytė, Aistė; Dvarionienė, Jolanta; Gumbytė, Milda. Assessment of properties and life cycle of biosynthetic oil // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2015, vol. 95, p. 281-290. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.02.044. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,959; AIF: 3,761; IF/AIF: 1,318; Q1 (2015, InCites JCR SCIE)]

Židonienė, Sigita; Kruopienė, Jolita. Life cycle assessment in environmental impact assessments of industrial projects: towards the improvement // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier. ISSN 0959-6526. 2015, vol. 106, p. 533-540. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.07.081. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex] [IF: 4,959; AIF: 3,761; IF/AIF: 1,318; Q1 (2015, InCites JCR SCIE)]

Filho, Walter Leal; Kruopienė, Jolita; Stenmarck, Asa; Moora, Hari. Towards sustainable waste management in the Baltic Sea region countries: the contribution of universities // Progress in industrial ecology. Genèva : Inderscience Publishers. ISSN 1476-8917. eISSN 1478-8764. 2015, vol. 9, iss. 1, p. 96-108. DOI: 10.1504/PIE.2015.069847. [Scopus; INSPEC]

Janavičienė, Rita; Kruopienė, Jolita. Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas ir ženklinimas = Chemical classification and labelling of substances and mixtures // Chemija mokykloje 2014-2015 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-2104. 2015, p. 9-12.

Staniškis, Jurgis Kazimieras. Green growth // The SAGE encyclopedia of quality and the service economy, vols. 1-2 / edited by Su Mi Dahlgaard-Park. Thousand Oaks, CA : SAGE, 2015. ISBN 9781452256726. p. 265-269.

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kliopova, Irina; Malinauskienė, Milda. Industrial ecology measures in nitrogen fertilizer production: reducing dependency on fossil fuel supply by increasing resource efficiency // Global cleaner production and consumption conference: accelerating the transition to equitable post fossil-carbon societies [elektroninis išteklius] : 1-4 November 2015, Barcelona, Spain. [S.l.] : [s.n.]. 2015, p. 1-8.

Lebedys, Alis; Milčius, Eugenijus; Bendoraitis, Kostas; Varžinskas, Visvaldas; Karpušenkaitė, Aistė. Issues related to implementation of the EU requirements on plastic crates and pallets containing heavy metals in Lithuania = ES reikalavimų plastikinėms dėžėms ir padėklams, turintiems sunkiųjų metalų, įgyvendinimo problemos Lietuvoje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2015, vol. 71, iss. 2, p. 31-41. DOI: 10.5755/j01.erem.71.2.7167. [Pollution Abstracts; TOC Premier; Current Abstracts]

Anne, Olga; Burškytė, Vilma; Stasiškienė, Žaneta; Balčiūnas, Arūnas. The influence of the environmental management system on the environmental impact of seaport companies during an economic crisis: Lithuanian case study // Environmental science and pollution research. Heidelberg : Springer. ISSN 0944-1344. eISSN 1614-7499. 2015, vol. 22, iss. 2, p. 1072-1084. DOI: 10.1007/s11356-014-3410-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SpringerLink] [IF: 2,760; AIF: 3,107; IF/AIF: 0,888; Q2 (2015, InCites JCR SCIE)]

Kliopova, Irina; Makarskienė, Kristina. Improving material and energy recovery from the sewage sludge and biomass residues // Waste management. Oxford : Pergamon-Elsevier Science. ISSN 0956-053X. eISSN 1661-5867. 2015, 36, p. 269-276. DOI: 10.1016/j.wasman.2014.10.030. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); ScienceDirect] [IF: 0,402; AIF: 2,251; IF/AIF: 0,178; Q4 (2015, InCites JCR SCIE); IF: 3,829; AIF: 3,505; IF/AIF: 1,092; Q1 (2015, InCites JCR SCIE)]

Sabaliauskaitė, Kamilė; Kliaugaitė, Daina. Resource efficiency and carbon footprint minimization in manufacture of plastic products = Efektyvus išteklių naudojimas ir anglies dioksido pėdsako mažinimas plastikinių gaminių gamyboje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2014, vol. 67, no. 1, p. 25-34. DOI: 10.5755/j01.erem.67.1.6587. [Pollution Abstracts; TOC Premier; Current Abstracts]

Kruopienė, Jolita; Dvarionienė, Jolanta; Dudutytė, Zita; Stančė, Laura; Buzelytė, Justė. The use of hazardous chemical substances in Lithuanian industry: how sound is it? // Journal of cleaner production. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0959-6526. 2014, vol. 72, p. 89-95. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex] [IF: 3,844; AIF: 3,262; IF/AIF: 1,178; Q1 (2014, InCites JCR SCIE)]

Gecevičius, Giedrius; Dvarionienė, Jolanta. Sustainable energy system development in local communities = Darni energetikos plėtra vietos bendruomenėse // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2014, Vol. 69, No. 4, p. 46-53. DOI: 10.5755/j01.erem.70.4.8597. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Baranauskaitė, Inga; Dvarionienė, Jolanta. Presence and detection of pharmaceutical substances (diclofenac, 17-β-estradiol, 17-α-etilinestradiol) in the environment. Future challenges for Lithuania = Farmacinių medžiagų (diklofenako, 17-β-estradiolio, 17-α- etilinestradiolio) buvimas ir aptikimas aplinkoje. Ateities iššūkiai Lietuvai // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2014, Vol. 68, no. 2, p. 25-40. DOI: 10.5755/j01.erem.68.2.7378. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Waara, Sylvia; Gajewska, Magdalena; Dvarionienė, Jolanta; Ehde, Per Magnus; Gajewski, Ryszard; Grabowski, Pawel; Hansson, Anna; Kaszubowski, Jacek; Obarska-Pempkowiak, Hanna; Przewlócka, Maria; Pilecki, Adam; Nagórka-Kmiecik, Dagmara; Skarbek, Jacek; Tonderski, Karin; Weisner, Stefan; Wojciechowska, Ewa. Towards recommendations for design of wetlands for post-tertiary treatment of waste water in the Baltic Sea Region – Gdańsk case study // Linnaeus Eco-tech’14 : 9th International conference, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014. [S.l. : s.n]. 2014, p. 1-9.

Dvarionienė, Jolanta; Baranauskaitė, Inga; Kruopienė, Jolita. Sustainability assessment of the WWTP in the Baltic Sea region: a case study in Lithuania // 2nd IWA specialized international conference, ecoSTP2014 EcoTechnologies for wastewater treatment: technical, environmental and economic challenges : Verona, Italy, 23-27 June 2014 : conference proceedings / Edited by F. Fatone and R. Canziani ; Università degli Studi di Verona. [S.l : s.n, 2014. ISBN 9788869250026. p. 365-369.

Filho, Walter Leal; Moora, Hari; Stenmarck, Asa; Kruopienė, Jolita. An overview of approaches towards sustainable waste management in Baltic Sea region countries // Research journal of environmental and earth sciences. Reading : Maxwell Science Publishing. ISSN 2041-0484. 2014, vol. 6, iss. 3, p. 134-142. [Chemical abstracts]

Karpušenkaitė, Aistė; Varžinskas, Visvaldas. Bioplastics: development, possibilities and difficulties = Bioplastikas: plėtra, galimybės ir problemos // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2014, Vol. 68, no. 2, p. 69-78. DOI: 10.5755/j01.erem.68.2.6777. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Minkevičiūtė, Karolina; Ziemelytė, Asta; Stasiškienė, Žaneta. Improvement of environmental performance of publishing processes: application of the integrated criteria = Leidybos procesų aplinkosauginio veiksmingumo didinimas: integruotų kriterijų taikymas // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2014, Vol. 68, no. 3, p. 75-83. DOI: 10.5755/j01.erem.69.3.8031. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Kliopova, Irina; Makarskienė, Kristina. Generation of solid recovered fuel from the separate fraction of pre-composted materials (sewage sludge and biomass residues) = Kietojo atgautojo kuro gamyba iš atskirų frakcijų pirminio komposto, pagaminto iš buitinių nuotekų dumblo ir biomasės liekanų // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2013, nr. 2(64), p. 5-18. DOI: org/10.5755/j01.erem.64.2.4142. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Adomavičiūtė, Toma; Kruopienė, Jolita; Varžinskas, Visvaldas; Gurauskienė, Inga. Waste sorting habits by the community of Kaunas University of Technology, reasons and influencing factors = KTU bendruomenės atstovų atliekų rūšiavimo įpročiai, priežastys ir lemiantys veiksniai // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2012, nr. 4(62), p. 57-67. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Dvarionienė, Jolanta; Kruopienė, Jolita; Stankevičienė, Jūratė. Application of cleaner technologies in milk processing industry to improve the environmental efficiency // Clean Technologies and Environmental Policy. New York : Springer. ISSN 1618-954X. 2012, Vol. 14, iss. 6. DOI: 10.1007/s10098-012-0518-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink; INSPEC] [IF: 1,827; AIF: 2,957; IF/AIF: 0,617; Q2 (2012, InCites JCR SCIE)]

Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable consumption and production: how to make it possible // Clean Technologies and Environmental Policy. New York : Springer. ISSN 1618-954X. 2012, Vol. 14, iss. 6, p. 1015-1022. DOI: 10.1007/s10098-012-0535-9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink; INSPEC] [IF: 1,827; AIF: 2,957; IF/AIF: 0,617; Q2 (2012, InCites JCR SCIE)]

Milutienė, Edita; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kručius, Audrys; Augulienė, Vida; Ardickas, Daumilas. Increase in buildings sustainability by using renewable materials and energy // Clean Technologies and Environmental Policy. New York : Springer. ISSN 1618-954X. 2012, Vol. 14, iss. 6. DOI: 10.1007/s10098-012-0505-2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink; INSPEC] [IF: 1,827; AIF: 2,957; IF/AIF: 0,617; Q2 (2012, InCites JCR SCIE)]

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas; Varžinskas, Visvaldas. Sustainable consumption and production as a system : experience in Lithuania // Clean Technologies and Environmental Policy. New York : Springer. ISSN 1618-954X. 2012, Vol. 14, iss. 6. DOI: 10.1007/s10098-012-0509-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink; INSPEC] [IF: 1,827; AIF: 2,957; IF/AIF: 0,617; Q2 (2012, InCites JCR SCIE)]

Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Malinauskienė, Milda. Decision-making support system based on LCA for aseptic packaging recycling // Waste Management & Research. London : SAGE Publications. ISSN 0734-242X. 2012, Vol. 30, iss. 9, p. 931-939. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Engineering, Computing & Technology; BIOSIS Previews] [IF: 1,047; AIF: 2,957; IF/AIF: 0,354; Q3 (2012, InCites JCR SCIE)]

Malinauskienė, Milda; Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Economic importance, environmental and supply risks on imported resources in Lithuanian industry = Lietuvos pramonėje naudojamų importuojamų žaliavų ekonominė svarba, apsirūpinimo rizika ir aplinkosauginė rizika // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2012, nr. 2(60), p. 40-47. DOI: 10.5755/j01.erem.60.2.1308. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Hernaez, O.; Zugasti, I.; Waltersdorfer, G.; Matev, D.; Assenova, M.; Jonkutė, Gintė; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Schoenfelder, T.; Bogataj, M; Ziberna, B.; Moller, D.; Hirsbak, S.; Schmidt, K.; Christiansen, K.; Fondevila, M. Corporate social responsibility on SMEs // SCP meets Industry : 15th European Rountable on Sustainable Consumption and Production : proceedings of the ERSCP conference, May 2-4, Bregenz, Austria [elektroninis išteklius]. Bregenz : Austrian Institute of Ecology, 2012. ISBN 9783901269004. p. [1-10].

Roose, Antti; Reinsoo, Kadri; Oja, Ahto; Varžinskas, Visvaldas. Underdog or bulldog : introducing biogas technologies in Estonia // Clean Technologies and Environmental Policy. New York : Springer. ISSN 1618-954X. 2012, Vol. 14, iss. 6. DOI: 10.1007/s10098-012-0513-2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink; INSPEC] [IF: 1,827; AIF: 2,957; IF/AIF: 0,617; Q2 (2012, InCites JCR SCIE)]

Kliopova, Irina; Makarskienė, Kristina. Generation of solid recovered fuel from sewage sludge compost = Kietojo atgautojo kuro gamyba iš buitinių nuotekų dumblo komposto // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2012, nr. 4(62), p. 39-52. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Malinauskienė, Milda; Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Economic importance, environmental and supply risks on imported resources in Lithuanian industry = Lietuvos pramonėje naudojamų importuojamų žaliavų ekonominė svarba, apsirūpinimo rizika ir aplinkosauginė rizika // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1649. 2012, nr. 2(60), p. 40-47. DOI: 10.5755/j01.erem.60.2.1308. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Gurauskienė, Inga; Stasiškienė, Žaneta. Application of material flow analysis to estimate the efficiency of e-waste management systems: the case of Lithuania // Waste Management & Research. London : SAGE Publications. ISSN 0734-242X. 2011, Vol. 29, iss. 7, p. 763-777. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Engineering, Computing & Technology; BIOSIS Previews] [IF: 1,193; AIF: 2,998; IF/AIF: 0,397; Q3 (2011, InCites JCR SCIE)]

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Dvarionienė, Jolanta; Kruopienė, Jolita. REACH regulation – a prerequisite for health and environmental safety : Lithuanian case // Environmental and Food Safety and Security for South-East Europe and Ukraine : proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Environmental and Food Security for South-East Europe and Ukraine, May 17-19, 2011, Dnepropetrovsk, Ukraine. Dordrecht : Springer, 2012. ISBN 9789400729551. p. 45-58. [Conference Proceedings Citation Index]

Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable consumption and production in a resource constrained world // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2011, nr. 4(58), p. 3-4. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Jonkutė, Gintė; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kandzežauskė, Dovilė. Social responsibility as a tool to achieve sustainable development in SMEs = Socialinės atsakomybės kaip priemonės siekti darniosios plėtros tikslų taikymas MVĮ // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2011, nr. 3(57), p. 67-81. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Vasilenko, Laura; Arbačiauskas, Valdas; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable innovation implementation in the Baltic Sea region SMEs: barriers and incentives = Darniųjų inovacijų diegimas Baltijos jūros regiono mažose ir vidutinėse įmonėse: kliūtys ir skatinantys veiksniai // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2011, nr. 3(57), p. 57-66. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Milutienė, Edita; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kručius, Audrys; Augulienė, Vida. The concept of the solar eco house // ISES Solar World Congress 2011, August 28- September 2, 2011, Kassel, Germany : proceedings. Kassel : International Solar Energy Society, 2011. ISBN 9783981465907. p. 789-796.

Laurinkevičiūtė, Asta; Stasiškienė, Žaneta. SMS for decision making of SMEs // Clean Technologies and Environmental Policy. New York : Springer. ISSN 1618-954X. 2011, Vol. 13, iss. 6, p. 797-807. DOI: 10.1007/s10098-011-0349-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLink; INSPEC] [IF: 1,753; AIF: 2,998; IF/AIF: 0,584; Q2 (2011, InCites JCR SCIE)]

Stasiškienė, Žaneta; Gaižiūnienė, Jurgita; Židonienė, Sigita. Assessing the sustainability of the Lithuanian hazardous waste management system // Journal of Industrial Ecology. Malden : Wiley-Blackwell. ISSN 1088-1980. 2011, Vol. 15, iss. 2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,085; AIF: 2,644; IF/AIF: 0,788; Q2 (2011, InCites JCR SCIE)]

Burškytė, Vilma; Anne, Olga; Stasiškienė, Žaneta. Sustainable development of deep-water seaport: the case of Lithuania // Environmental science and pollution research. Heidelberg : Springer. ISSN 0944-1344. 2011, vol. 18, iss. 5, p. 716-726. DOI: 10.1007/s11356-010-0415-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences; BIOSIS Previews] [IF: 2,651; AIF: 2,644; IF/AIF: 1,002; Q1 (2011, InCites JCR SCIE)]

Kliopova, Irina; Lieščinskienė, Rasa. Minimization of heat energy intensity in food production companies applying sustainable industrial development methods = Šiluminės energijos intensyvumo mažinimas maisto pramonės įmonėse, taikant darnios plėtros metodus // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2011, nr. 3(57), p. 46-56. [DOAJ; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Gurauskienė, Inga; Varžinskas, Visvaldas. Implementation of legal requirements for energy using products (EuPs) in Lithuanian industry: problems and possibilities = Energiją vartojančius gaminius (EVG) reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos pramonėje: problemos ir galimybės // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 2(52), p. 48-59. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Gurauskienė, Inga; Stasiškienė, Žaneta. Medžiagų srautų analizės taikymas gamtiniams ištekliams valdyti = Material flow analysis for natural resourses management // Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios Vilniuje, 2010 m. kovo 25 d. : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika. ISSN 2029-5456. 2010, p. 86-94. [IndexCopernicus]

Kruopienė, Jolita; Dvarionienė, Jolanta. Management of environmental risks in the life cycle of human pharmaceuticals in Lithuania = Rizikos aplinkai valdymas žmonėms gydyti vartojamų farmacinių medžiagų būvio ciklo etapuose // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 2(52), p. 41-47. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Ulinskaitė, Jurgita; Dvarionienė, Jolanta. Towards sustainable hazardous waste management in Lithuania // European integration studies : research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2010, no. 4, p. 141-147. [Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); Business Source Complete]

Stonkus, Gediminas; Dvarionienė, Jolanta; Zobėlaitė, Goda. Analysis of polluted oily water management in Klaipėda sea port = Klaipėdos uosto užterštų naftuotų vandenų tvarkymo analizė // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 1(51), p. 16-28. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Vaitelytė, Birutė; Dvarionienė, Jolanta. Assessment of hazardous chemicals risk in fur industry in Lithuania = Pavojingų cheminių medžiagų rizikos vertinimas Lietuvos kailių pramonėje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 1(51), p. 47-56. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Miliūtė-Plepienė, Jūratė; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Application of life-cycle assessment in optimisation of municipal waste management systems: the case of Lithuania // Waste Management & Research. London : SAGE Publications. ISSN 0734-242X. 2010, Vol. 28, iss. 4, p. 298-308. [ISI Web of Science; Current Contents / Engineering, Computing & Technology; BIOSIS Previews] [IF: 1,222; AIF: 2,730; IF/AIF: 0,447; Q3 (2010, InCites JCR SCIE)]

Kinderytė, Loreta; Čiegis, Remigijus; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Assessment of enterprise performance for efficient sustainability management = Įmonių vertinimas efektyviam darnaus vystymosi valdymui // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2010, Vol. 9, no. 3 (21), p. 104-118. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; EconLit with Full Text]

Staniškis, Jurgis Kazimieras. System for preventive energy saving and cleaner production innovation development and implementation // Cleaner Production and Energy Conservation for Sustainable Development. Delhi : Daya Publishing House, 2010. ISBN 9788170356363. p. 133-144.

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Varžinskas, Visvaldas. Life cycle based design and product development: application of LCA to Lithuanian industry = Gaminių projektavimas būvio ciklo požiūriu: būvio ciklo vertinimas Lietuvos pramonėje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 4(54), p. 43-53. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Montrimaitė, Kristina; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lapinskienė, Asta Marija. Potential of greenhouse gas reduction producing and using biodiesel from fatty waste = Šiltnamio dujų mažinimo potencialas, gaminant ir naudojant biodyzeliną iš riebalinių atliekų // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas. ISSN 1392-1649. eISSN 2029-2139. 2010, Nr. 4(54), p. 34-42. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Milutienė, Edita; Maršalka, Arūnas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Augulienė, Vida. Investigation of energy saving possibilities in buildings = Energijos taupymo pastatuose galimybių tyrimai // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 1(51), p. 40-46. [Pollution Abstracts; TOC Premier; Environment Complete]

Elijošiutė, Erika; Varžinskas, Visvaldas. Application of life cycle measures to increase efficiency of domestic cooling appliances = Būvio ciklo įvertinimo priemonių taikymas, didinant buitinių šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumą // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 4(54), p. 54-61. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Laurinkevičiūtė, Asta; Stasiškienė, Žaneta. Sustainable development decision-making model for small and medium enterprises = Mažų ir vidutinių įmonių darnios plėtros sprendimų priėmimo modelis // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 2(52), p. 14-24. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Petraškienė, Violeta; Kliopova, Irina. Optimization of biodegradable waste management in grain processing companies // Aplinkos apsaugos inžinerija : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis”, įvykusios Vilniuje, 2010 m. kovo 25 d. : straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika. ISSN 2029-5456. 2010, p. 241-247. [IndexCopernicus]

Augulytė, Lijana; Kliaugaitė, Daina; Račys, Viktoras; Jankūnaitė, Dalia; Žaliauskienė, Audronė; Berqvist, Per-Anders; Anderson, Patrik L. Multivariate analysis of a biologically activated carbon (BAC) system and its efficiency for removing PAHs and aliphatic hydrocarbons from wastewater polluted with petroleum products // Journal of hazardous materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0304-3894. 2009, vol. 170, iss. 1, p. 103-110. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.04.129. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Engineering, Computing & Technology] [IF: 4,144; AIF: 2,231; IF/AIF: 1,857; Q1 (2009, InCites JCR SCIE)]

Vasilenko, Laura; Gurauskienė, Inga; Varžinskas, Visvaldas. Efficiency assessment of e-waste management system in Lithuanian public sector = Elektros ir elektroninės įrangos atliekų, susidarančių Lietuvos viešajame sektoriuje, valdymo sistemos efektyvumo vertinimas // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 3(49), p. 56-63. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Kruopienė, Jolita; Židonienė, Sigita; Dvarionienė, Jolanta. Current practice and shortcomings of EIA in Lithuania // Environmental Impact Assessment Review. New York : Elsevier Science Inc. ISSN 0195-9255. 2009, Vol. 29, iss. 5, p. 305-309. [ISI Web of Science]

Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Miliūnas, Valdas. Life cycle assessment of common plastic packaging for reducing environmental impact and material consumption = Būdingų plastikinių pakuočių būvio ciklo įvertinimas siekiant sumažinti jų gamybai naudojamų medžiagų sąnaudas ir poveikį aplinkai // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 4(50), p. 57-65. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Pramonės įmonių darnaus vystymosi veiksmingumo įvertinimas = Sustainability performance evaluation in industrial enterprises // Darnaus vystymosi strategija ir praktika : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-1558. 2009, [t.] 1(3), p. 87-94.

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Sustainability performance indicators for industrial enterprise management = Darnaus vystymosi veiksmingumo indikatorių taikymas pramonės įmonių vadyboje // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 2(48), p. 42-50. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Bivainis, Vaidas. Assessment and minimization of life-cycle based environmental impact of paper packaging = Popierinių pakuočių poveikio aplinkai įvertinimas ir minimizavimas remiantis būvio ciklu // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 1(47), p. 40-49. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier] [M.kr.: T 004]

Magerholm Fet, Annik; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Indicators and reporting as a driving tool for environmental activities in the region = Veiksmingumo indikatorių ir ataskaitų naudojimas aplinkos apsaugos veiklai skatinti regione // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 1(47), p. 69-75. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Miliūtė, Jūratė. Municipal waste management system based on life-cycle assessment // Turning Waste into Ideas : ISWA/APESB World Congress 2009, 12-15 October, Lisbon [elektroninis išteklius] : [proceedings]. Lisbon : ISWA, 2009. ISBN 9789899642119. p. [1-6].

Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Modelling sustainable management process on enterprise level // The 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference “Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development” (KORSD-2009), September 30 – October 3, 2009, Vilnius, Lithuania / Eds. M. Grasserbauer, L. Sakalauskas, E. K. Zavadskas. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. p. 204-208.

Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Preventive optimization of wastewater treatment processes // Modern Tools and Methods of Water Treatment for Improving Living Standards. Amsterdam : Springer, 2009. ISBN 9787502947668. p. 125-131.

Stasiškienė, Žaneta; Šliogerienė, Jūratė. Sustainability assessment for corporate management of energy production and supply companies for Lithuania = Darnios aplinkos įvertinimas valdant Lietuvos energijos gamybos ir tiekimo įmones // International journal of strategic property management. Vilnius : Technika. ISSN 1648-715X. 2009, Vol. 13, no. 1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus]

Kliopova, Irina; Petraškienė, Violeta. Evaluation of significant environmental aspects in grain processing = Reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų vertinimas grūdų perdirbimo procesuose // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 3(49), p. 44-55. [Environment Complete; Pollution Abstracts; TOC Premier]

Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Preventive optimization of wastewater treatment processes // Modern Tools and Methods of Water Treatment for Improving Living Standards. Amsterdam : Springer, 2009. ISBN 9787502947668. p. 125-131

 

Mokslinės veiklos rezultatų sklaida visuomenei

„Įvardijo sritį, kurią netrukus bus privaloma išmanyti daugeliui: specialistų poreikis auga, tačiau susiduriama su kompetencijų trūkumu“ (2024-02-29) Skaitykite daugiau…

„Prof. dr. Žaneta Stasiškienė: Vienas svarbiausių mano tikslų – inovacijų, susijusių su klimato kaitos mažinimu, kūrimas“ (2024-03-29) Skaitykite daugiau…

Atlyginimas siekia net 4 tūkst. eurų, tačiau specialistų šioje srityje trūksta: samdyti tenka talentus iš užsienio (2024-04-02) Skaitykite daugiau…

„Vilniaus rajone vyko Žaliųjų savivaldybių renginys“ (2024-04-23) Skaitykite daugiau…

„Moku už atliekų tvarkymą, todėl metu, kur noriu: kodėl toks įsitikinimas klaidingas ir kas jį privers pakeisti” (2023-02-07) Plačiau skaitykite…

„Siūloma plastiko taršos mokestį perleisti pakuočių gamintojams: tikisi proveržio pakuočių perdirbime“ (2023-02-25). Plačiau skaitykite…

„Nauja geidžiamiausia profesija: tvarumo specialistai išgyvena aukso amžių“ (2023-03-17) Plačiau skaitykite…

„V. Sinkevičius: naujos pakuočių taisyklės gyventojui kasmet padės sutaupyti iki 100 Eur“ (2023-03-20) Plačiau skaitykite…

„Svarstoma, kaip sumažinti atliekų kiekį: planuose – vienkartinių pakuočių atsisakymas ir paprastesnės rūšiavimo instrukcijos“ (2023-03-20) Plačiau skaitykite…

„Nanomedžiagų nauda ir nekaltybė: mažytės dalelės kelia didelius iššūkius“ (2023-07-23). Plačiau skaitykite…

„Ilgio ežeras poilsiautojus stebina ypatinga pramoga: čia plaukioja unikali vandens „Tesla“ (2023-08-29) Plačiau skaitykite…

Doc. dr. Visvaldas Varžinskas „Mitai, faktai ir prognozės iš tų, kurie kuria ateities pakuotes“ (2023-08-30). Plačiau skaitykite…

„Ekspertai ragina suklusti: atsiranda naujų specialistų paklausa“ (2023-10-05). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė “Išdegę miškai, minomis nusėti laukai ir tiksintis radioaktyvus pavojus: kai kurios karo pasekmės Ukrainoje – amžinos” (2022-02-06). Plačiau skaitykite…

KTU APINI konferencija „Tvarus vartojimas ir gamyba: Kaip to pasiekti“:

 • „Kaune įvyks viena seniausių tvarumo konferencijų Lietuvoje“ (2022-11-03). Plačiau skaitykite…
 • „Kodėl mokslas ir verslas neišspaudžia maksimalios naudos?“ (2022-11-03). Plačiau skaitykite…
 • „Ar miestas žmonėms, bet ne automobiliams – realybė: atsakymo ieškos mokslininkai ir verslininkai“ (2022-11-08). Plačiau skaitykite..
 • „Ekspertai vieningi: laimės indeksas atspindi tvarų gyvenimą“ (2022-11-15). Plačiau skaitykite…
 • „Miestai privalo keistis, ir tam laikas – dabar“ (2022-11-16). Plačiau skaitykite…
 • „KTU mokslininkai: žmonės perka, nors nereikia“ (2022-11-17). Plačiau skaitykite…
 • „Žiedinė ekonomika: iššūkių yra, bet be to verslas – nė žingsnio“ (2022-11-22). Plačiau skaitykite…
 • „Studijos, kurias baigus, pokyčiai nebegąsdina: tokius specialistus vertina darbdaviai, įsiklauso institucijos“ (2022-11-28). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė “KTU konferencija: kaip atrodys tvarūs ateities miestai” (2022-11-03). Plačiau skaitykite…

Dr. Jolita Kruopienė “Pamokų po liepsnų atliekas tvarkančiose įmonėse teks palaukti – tik po tyrimų spręs, ką daryti, kad nesikartotų nelaimės” (2022-09-25). Plačiau skaitykite…

Dr. Visvaldas Varžinskas “Doc. Varžinskas apie planetą išgelbėti galinčius sprendimus: nėra recepto pasauliui – yra receptai žmonėms” (2022-07-24). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė “Lietuvos ateitis – saulė ir vėjas: nuo Rusijos čiuptuvų gelbės atsinaujinanti energija, o prie jos gamybos prisidės kas trečias lietuvis” (2022-03-30). Plačiau skaitykite…

dr. Jolanta Dvarionienė “KTU profesorė: žmonės supranta, kad stipriai kritikuoti blogiausi scenarijai dėl klimato šiandien tampa realybe” (2022-03-12). Plačiau skaitykite…

Dr. Visvaldas Varžinskas “V. Varžinskas: tvarumas – ne tik ekologija” (2022-02-20). Plačiau skaitykite…

Dr. Visvaldas Varžinskas “Įspėja dėl naujos grėsmės darbo vietoms ir našumui: ragina imtis veiksmų, kol neprivaloma” (2022-02-08). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė “Lietuvos savivaldybių ateitis – žalioji transformacija” (2022-01-26). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Nano nauda ir nekaltybė: mažytės dalelės kelia didelius iššūkius” (2021-10-15) . Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Jolita Kruopienė „Europe starts cleaning up its act to save the Baltic Sea“ (2021-09-30). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „KTU profesorė apie oro užterštumą: ką galime padaryti, kad situacija pasikeistų?” (2021-09-10) . Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Liūtys, kaitros ir kitos gamtos stichijos: mokslininkė tikina – visa Lietuva gali patekti į tam tikras rizikos zonas” (2021-07-22) . Plačiau skaitykite…

Dr. Visvaldas Varžinskas. „Įsigaliojo draudimas prekiauti plastiko gaminiais: Lietuva dar turi kur pasitempti” (2021-07-09) . Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Ekspertai teigia: per artimiausiąjį dešimtmetį bent vienas Lietuvos miestas taps klimatui neutralus” (2021-05-25) . Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Jolita Kruopienė „Pelenų ir šlako pritaikymo potencialas: vietoje sąvartyno – antrinis panaudojimas“ (2021-04-22). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Vienkartinio plastiko mažinimo link: kokie pokyčiai laukia Lietuvos” (2021-03-29) . Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. LRT laidos „10–12 Pokalbis“ pokalbis tema „LRT ieško sprendimų. Nusipirkai kremą – grąžink indelį: kaip kosmetikos gamintojai prisideda prie atliekų mažinimo”. (2020-09-10). Nuoroda į pokalbį…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Pasaulis dūsta nuo plastiko: kuo aš čia dėtas?“. (2020-08-07). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. LRT laidos „10–12 Pokalbis“  pokalbis tema „Kas labiausiai augina verslo ir politikos dėmesį aplinkosaugai“. (2020-07-10). Nuoroda į pokalbį…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Plastiko atliekos Lietuvoje: tarp krizės ir pažangos“. (2020-06-29). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. DELFI TV pokalbis tema „Kauno laukia svarbūs eismo pokyčiai: kas keisis?“. (2020-06-22). Nuoroda į pokalbį…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Startuoliai ir mokslininkai: kartu ar atskirai?“. (2020-05-07). Plačiau skaitykite:

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Aplinkosaugininkai mano, kad ateityje „Grigeo“ istorija gali kartotis: nurodė valdžiai, ko imtis“ (2020-01-16). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Jolita Kruopienė. Komentarai apie žiedinę ekonomiką ir atliekų tvarkymą LRT laidai „Klausimėlis“ (2020-02-22). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Po ekologinių katastrofų Lietuvoje – aštri kritika Nacionaliniam pažangos planui“ (2020-01-16). Plačiau skaitykite…

Fritz Balkau, dr. Jolanta Dvarionienė. „Tvarumo ekspertas apie naikinamą planetą ir politikų abejingumą: prieš 50 metų žinojome, kas mus ištiks“. (2020-02-11). Plačiau skaitykite…

Dr. Visvaldas Varžinskas. „KTU mokslininkų išradimas keliauja vartotojams – sukurtas unikalus skysčius filtruojantis kamštelis“. (2020-02-12). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „Mikroplastikas yra arčiau mūsų nei galvojame: šie paprasti sprendimai padės sumažinti jo kiekį kasdienybėje“. (2020-02-20). Plačiau skaitykite…

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė. „KTU mokslininkė: Lietuvoje palankus metas plėtoti startuolius darnaus vystymosi srityje“. (2020-02-28). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. DELFI TV pokalbis tema „Žiedinė ekonomika keičia pasaulį, tačiau ar keičiasi Lietuva? “. (2019-10-24). Nuoroda į pokalbį…

Dr. Jolita Kruopienė. LRT laidos „10–12 Pokalbis“  pokalbis tema „Nemuno ir Neries dugnai“. (2019-10-24). Nuoroda į pokalbį…

Dr. Daina Kliaugaitė, doktorantė Valdonė Daugėlaitė. „Lietuviai jau ruošiasi plastikinių vienkartinių gaminių uždraudimui: iš ko ateityje gersime kavą ir valgysime gamtoje?“ (2019-06-25). Plačiau skaitykite…

Dr. J. Kruopienė.  „Profesorė: kai pasaulis springsta plastiku, vien rūšiavimas nepadės“. (2019-05-27). Plačiau skaitykite…

Ž. Šimkutė. „Nematoma išmanaus miesto pusė“. (2019-05-12). Plačiau skaitykite…

Dr. Daina Kliaugaitė. „Atliekų tvarkymas Alytaus regione: naujovės ir iššūkiai“ (2019-05-10). Plačiau skaitykite…

Dr. J. Kruopienė, dr. I. Gurauskienė. „Drabužių ir tekstilės perteklius – iki dosnumo gamtai dar toli“. (2019-04-10). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas, V. Nausėdienė. „Lietuviai vis dažniau naudojasi žiedinės ekonomikos paslaugomis“. (2019-03-30). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Plastiko perdirbimas Lietuvoje: ES „perdirbame“ daugiausiai dėl klaidingai žymimų pakuočių“. (2019-02-04). Plačiau skaitykite…

Dr. Ž. Stasiškienė. „Mažiau yra daugiau“, tema „Ekologinis verslas – planetos gelbėtojas?“. (2019-01-25). Nuoroda į pokalbį…

Dr. J. Kruopienė. „Kova su atliekomis – rūšiuoti išmokome, o kas toliau? “ (2019-01-17). Plačiau skaitykite…

Ž. Šimkutė. LRT laidos „Vienkartinė planeta“ pokalbis tema „Kompaktiškas miestas“. (2019-01-07). Nuoroda į pokalbį…

Dr. I. Gurauskienė. „Lietuvoje atliktoje studijoje – pavojaus signalai“. (2019-01-03). Plačiau skaitykite…

Dr. Irina Kliopova. „Netinkamai tvarkysite žaliasias atliekas – mokėsite 600 eur baudą“. (2018-06-28). Plačiau skaitykite…

Dr. I. Gurauskienė., dokt. V. Daugėlaitė. „Taško pinigus vienkartiniams indams. Nežino apie pavojų? “. (2018-05-16). Plačiau skaitykite…

Dr. I. Gurauskienė, Dr. J. Kruopienė, dokt. V. Daugėlaitė. „Iššūkis piknikų ir kavos mėgėjams – 30 dienų be vienkartinių indų“. (2018-05-07). Plačiau skaitykite…

Dr. I. Gurauskienė, Dr. J. Kruopienė, dokt. V. Daugėlaitė. „Turi naują planą ne tik dėl vienkartinių puodelių: tai paveiks visus pirkėjus“. (2018-05-17). Plačiau skaitykite…

Dr. I. Gurauskienė, dr. J. Kruopienė. LRT laidos „Labas rytas, Lietuva“  pokalbis tema „30 dienų be vienkartinių indų“. (2018-03-31). Nuoroda į pokalbį…

Dr. V. Varžinskas. „Pakuočių sektoriaus pokyčius lems verslas“. (2017-11-08).  Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Prasta žinia taros medžiotojams – keičiami atliekų konteineriai“. (2017-10-05). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Kaune bus įrengta 1,5 tūkst. šiuolaikiškų požeminių konteinerių“. (2017-10-05). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Kaune įrenginėjami požeminiai šiukšlių konteineriai“. (2017-10-05). Plačiau skaitykite…

Dr. Irina Kliopova. „KTU APINI pedagogai dalinosi dėstymo patirtimi ir darnios pramonės plėtros žiniomis su kolegomis iš Armėnijos“. (2017-07-10). Plačiau skaitykite…

Dr. Jolita Kruopienė. „Žinių radijo“ laidos „Pagauti idėją“ pokalbis tema „Kaip galima ištirti aplinkos užterštumą?“ (2017-06-16). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Ekologinis atsivertimas: bažnyčios iššūkis šiandienos kultūrai“. (2017-06-08). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Kauno gatves ir aikštes valys dar neregėtos mašinos“. (2017-03-25).  Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Kaune daugės elektromobilių įkrovimo stotelių“. (2017-04-27). Plačiau skaitykite…

Dr. Irina Kliopova. „Žaliųjų atliekų tvarkymas, arba Ką daryti, kad nauda netaptų našta? “.  (2017-04-19). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Dažai, kuriais geriau nemarginti kiaušinių“. (2017-04-11). Plačiau skaitykite…

Dr. V. Varžinskas. „Kaunas dalyvauja formuojant visų ES miestų politiką“. (2017-03-28). Plačiau skaitykite…

 • 3-oji tarptautinė konferencija „Strategies toward Green Deal Implementation. Water, raw Materials & Energy” (2022-12-05/07) Daugiau apie konferenciją…
 • 4-oji tarptautinė konferencija „Tvarus vartojimas ir gamyba: kaip to pasiekti” (2022-11-10/11). Daugiau apie konferenciją…
 • Tarptautinė konferencija „22nd International Conference Computational Science and Its Applications” (2022-07-4/7) Daugiau apie konferenciją…
 • MonGos tarptautinė konferencija „Water and Sewage in the Circular Economy Model“ (2022-06-31 / 07-1) Daugiau apie konferenciją…
 • 2-oji tarptautinė konferencija „Strategies toward Green Deal Implementation. Water, raw Materials & Energy” (ICGreenDeal2021) (2021-12-8/10) Daugiau apie konferenciją…
 • Tarptautinė konferencija “Transforming Urban Governance in a Post-Pandemic World, The “New Normal” in Planning and Participation”, Aalborg University and Urban Europe Research Alliance (2021-10-20/22)
 • Projekto renginys: Knowledge transfer in the BIGDATRIVERS – Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Managent Policies (2021-10-14/15) Daugiau apie renginį…
 • Tarptautinė konferencija „21th International Conference Computational Science and Its Applications“ (2021-09-13/16)
 • Projekto konferencija „Innovation ecosystem – the key tool for the regional development in the 21st century“ (2021-09-09)
 • Projekto „Smart Cities for Climate Mitigation“ virtualūs seminarai: „Virtual Dialogue on Smart Cities for Climate Mitigation“ (Tartu)(2020-05-12/19/26) (Daugiau apie renginį)
 • Apskritojo stalo nuotolinė diskusija Baltijos šalių suinteresuotoms šalims „Sustainable phosphorus management: the best European practice and current situation in Baltic Sea region countries“. EIT Raw materials projekto „InPHOS: Darnus fosforo valdymas Baltijos šalyse“ rėmuose.(2020-03-30)
 • Tarptautinis seminaras „Lietaus vandens ekosistemų funkcijų atgavimas pasitelkiant švietimą ir daugiašalį dialogą / Tvarus paviršinio vandens valdymas“ (2018-09-14)
 • Seminaras studentams „Darnus fosforo valdymas“ (2018-10-26)
 • Seminaras „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas: įrankiai pakeitimui“ (2018-11-23)
 • Paskaitos St. Peterburgo Politechnikos  Universitete Civilinės inžinerijos ir taikomosios ekologijos magistrantūros programos studentams tema „Energijos vartojimo efektyvumas užtikrinant tvarią pramonės plėtrą ” (2018-04-17/20)
 • Paskaitos Voronežo valstybiniame  Universitete tarptautinės  magistrantūros programos „Energetiniai pastatai – efektyvus būvio ciklas“ studentams tema „Energijos vartojimo efektyvumas užtikrinant tvarią pramonės plėtrą ” (2018-05-14/15)
 • Paskaitos Tambovo valstybiniame  Universitete (TSTU) tarptautinės magistrantūros programos „Energetiniai pastatai – efektyvus būvio ciklas“ studentams tema „Energijos vartojimo efektyvumas užtikrinant tvarią pramonės plėtrą“ (2018-05-17/18)
 • Tarptautinis seminaras „Nauji regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenys keičiant energijos vartotojų elgesį orientuotą į anglies mažinimo ekonomiką“ (2017-03-13/14)
 • Mokymai Amerikos universiteto magistrantūros programos dėstytojams (Armėnija) tema „Darnus vystymas ir inžinerija“ (dėstytojai: : I. Kliopova, J.K. Staniškis, D. Kliaugaitė, J. Kruopienė) (2017-06-26/30)
 • Mokymai Uralo Federalinio universiteto (Jekaterinburgas, Rusija) civilinės inžinerijos magistrantūros studentams „Darnus vystymas ir inžinerija“ (dėstytoja: I. Kliopova) (2017-12-5/8)
 • Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų universiteto prof. dr. Christoph Hugi paskaita „Kaštų efekto analizė ir jos taikymas „Excel“ programoje“ (2015-04-28)
 • Seminaras „Darni regionų plėtra skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones“ (2014-03-05) (konferencijos medžiaga)
 • Tarptautinė konferencija „Darni regionų plėtra skatinant atsakingas mažas ir vidutines įmones“ (2013-06-26) (konferencijos medžiaga)
 • Konferencija „Kauno bendruomenė darnios energetikos link“ (2012-10-26) (konferencijos medžiaga)
 • Tarptautinė konferencija „Komunalinių atliekų tvarkymas Baltijos jūros regione“ (2012-10-10) (konferencijos medžiaga)
 • Konferencija „Kaip Lietuva pasitinka RIO+20″ (2012-05-17) (konferencijos medžiaga)
 • Tarptautinė konferencija „Tausojantis vartojimas ir darni gamyba: kaip tai pasiekti“ (2011-09-29-30) (konferencijos medžiaga)
 • Tarptautinė konferencija „Darniosios inovacijos pakuočių sektoriuje“(2011-03-22) (konferencijos medžiaga)

Kontaktai

Prof. dr. Žaneta Stasiškienė
Instituto direktorė
tel. +370 698 12 868
e.p. zaneta.stasiskiene@ktu.lt

Jūratė Šimonytė-Vizgirdė
Administravimo vadovė
tel. +370 37 300 323
e. p. jurate.simonyte@ktu.lt