Išteklius tausojanti ir švaresnė azoto trąšų gamyba (ŠATG)

Projekto nr.: PP77/141

Projekto aprašymas:

Azoto trąšų gamyba – energijai ir žaliavoms imlus procesas. AB „Achema“ energijos gamybai naudoja gamtines dujas. Gamtinės dujos taip pat yra ir pagrindinė azoto trąšų gamybos žaliava. Užsienio mokslinėje literatūroje daug dėmesio skiriama metodams, kuriais siekiama didinti energijos naudojimo efektyvumą bei tobulinti gamybos procesus mažinant daromą poveikį aplinkai. Antra vertus, literatūros šaltiniuose pabrėžiama, kad iki šiol įdiegtų patobulinimų poveikis nėra pakankamas, turint omenyje tai, kad azoto trąšų naudojimas auga. Panaši situacija yra ir Lietuvoje. Remiantis LR Energetikos ministerijos duomenimis, azoto trąšų gamybai Lietuvoje sunaudojama iki 40 proc. visų šalyje sunaudojamų gamtinių dujų. Gamtinės dujos yra antra pagal kritiškumą žaliava Lietuvos ūkiui, vertinant ekonominę svarbą, apsirūpinimo žaliavomis riziką bei aplinkosauginę riziką. Šio mokslinio darbo tikslas – atlikti azoto trąšų švaresnės gamybos inovacijų diegimo galimybių įvertinimą ir nustatyti jų įtaką žaliavų kritiškumui įmonės lygmenyje. Darbe, taikant įvairius mokslinius metodus ir metodikas (švaresnės gamybos (ŠG) koncepciją, medžiagų srautų analizę, medžiagų, energijos bei kuro-energijos balansų sudarymą, būvio ciklo įvertinimą (BCĮ), aplinkosauginio veiksmingumo įvertinimą, naudojant aplinkosaugos indikatorius, žaliavų kritiškumo įvertinimo metodiką, kt.), planuojama įvertinti įmonės AB „Achema“ esamą aplinkosaugos veiksmingumą, naudojamų žaliavų kritiškumo faktorius, pasiūlyti išteklius tausojančias švaresnės gamybos alternatyvas ir atlikti atrinktų inovacijų įvykdomumo analizę. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas energijos ir žaliavų naudojimo intensyvumo mažinimui bei procesų įėjimų pakeitimui atsinaujinančiomis medžiagomis. Darbe bus įvertinta prevencinių inovacijų įtaka žaliavų kritiškumui azoto trąšų gamybos įmonės veiklos atžvilgiu bei išanalizuota inovacijų įtaka chemikalų ir chemijos produktų gamybos pramonės konkurencingumui ir žaliavų kritiškumui Lietuvoje.
Projekto komanda: I. Kliopova, J.K. Staniškis, M. Malinauskienė, I. Baranauskaitė.

Projekto finansavimas:

Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondas


Projekto rezultatai:

Vienas iš pagrindinių šio projektų rezultatų – taikomasis mokslinis darbas „Išteklius tausojanti ir švaresnė azoto trąšų gamyba“. Darbe AB “Achema” pasiūlytos 8 Pramonės ekologijos alternatyvos. Detaliai įvykdomumo analizei atrinktos 3 alternatyvos, kuriuose Pramoninės simbiozės principai integruoti į Švaresnės gamybos metodus:
– Gamtinių dujų, naudojamų deginant į atmosferą išmetamus teršalus, dalinis pakeitimas į biodujas, pagamintas anaerobiškai apdorojant artimiausių įmonių biologiškai skaidžias atliekas (BSA);
– Perteklinės energijos (aušinimo sistemų ir žemo slėgio garų iš trąšų gamybos procesų) panaudojimas naujoje planuojamoje pramonėje zonoje;
– Didelių kurą deginančių įrenginių modernizavimas.
Reikšmė ir poveikis. Projekto įdiegimas leido patobulinti Švaresnės gamybos inovacijų analizės ir diegimo pramonės įmonėse metodiką, į ją integruojant žaliavų kritiškumo vertinimą ir Pramoninės simbiozės principus.
Minėtų inovacijų realizavimo atveju:
– poveikis aplinkai įmonės lygmenyje: gamtinių dujų suvartojimas sumažėja – iki 3,6 mln. m3 / m., CO2 emisijos – 6,7 tūkst. t / m., energijos intensyvumas amoniako gamyboje – apie 1 GJ / t NH3; naujo didelę paklausą rinkoje turinčio produkto bio-komposto gamyba – iki 9,3 tūkst. tonų per metus.
– poveikis aplinkai regiono lygmenyje: planuojamoje pramoninėje zonoje neatsiras naujų oro taršos šaltinių, į aplinkos orą išmetamų teršalų prevencija – iki 1000 t / m.; artimiausių įmonių biologiškai skaidžios atliekos tampa žaliava naujų produktų gamybai.
Projekto rezultatai paskelbti Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, 2-se straipsniuose, daktaro disertacijoje, magistro baigiamajame darbe, įsk.
– Kliopova, I., Baranauskaitė-Fedorova, I., Malinauskienė, M., Staniškis, J.K. Possibilities of increasing resource efficiency in nitrogen fertilizer production. Clean technologies and environmental policy. 2016. 18(3), 901-914.
-Malinauskienė, M., Kliopova, I., Hugi, Ch., Staniškis, J.K. Geostrategic Supply Risk and Economic Importance as Drivers for Implementation of Cleaner Production and Industrial Symbiosis Measures in a Nitrogen Fertilizer Production Company. Journal of Industrial Ecology. 2018. 22(2), 422-433.
-Staniškis, J.K., Kliopova, I., Malinauskienė, M. Industrial ecology measures in nitrogen fertilizer production: reducing dependency on fossil fuel supply by increasing resource efficiency. Global Cleaner Production & Consumption Conference. 2015-11-1/4, Barselona, Ispanija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-05-26 - 2014-12-31

Vadovas:
Irina Kliopova

Trukmė:
2014 - 2014

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Darnaus vystymosi skyrius